nceki balk :: Sonraki balk  
Yazar Mesaj
halukgtaKayt: 21 ub 2015
Mesajlar: 87

MesajTarih: Sal May 22, 2018 5:39 pm    Mesaj konusu: Maide Suresi 50. Ayet. Cahiliye Toplumunun Yanlýþlarýný Yapm Alntyla Cevap Gnder

Bizlerin günümüzde yaþadýðýmýz Ýslam anlayýþýnýn, ne yazýk ki cahiliye toplumunun yaþadýðý Ýslam anlayýþýndan hiçbir farký yok. Allah ýn uyarýcý kitaplar göndermesinin nedenini, daha önce gönderdiðim uyarýlarý göz ardý edip batýla, hurafeye sapmalarý nedeniyle gönderdiðini söyler. En son olarak da gönderdiði Kur’an da, geçmiþ toplumlarýn yaptýðý yanlýþlara örnekler verir ki, ayný hatalarý yapmayalým. Bu makalemde, üzerinde sizleri düþünmeye davet ettiðim ayeti önce yazalým.

Maide 50: Onlar hâlâ cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir toplum için, KÝMÝN HÜKMÜ ALLAH’INKÝNDEN DAHA GÜZELDÝR? (Diyanet meali)

Bakýn bu ayet, bugün bizlerin yaptýðý yanlýþlarý, bizlere hatýrlatýyor ve diyor ki, Allah dan baþka hüküm koyan yoktur, sakýn dinde Kur’an dan baþka hüküm koyucular aramayýn. Kimin hükmü Allah ýn kimden daha doðrudur, güzeldir diyerek bizleri çok açýk bir þekilde uyarýyor. BÝR BAÞKA DEYÝÞLE ALLAH DAN BAÞKA HÜKÜM KOYUCULAR ARAMAK, CAHÝLÝYE TOPLUMUNUN ÝNANÇLARIDIR DÝYOR YARADAN.

Peki, bizler bu uyarýlardan ders alýyor muyuz? Cahiliye toplumunun yaptýðý yanlýþlarý yapmýyor muyuz? Ne yazýk ki hepsini, belki de daha fazlasýný bugün bizler yapýyoruz ve diyoruz ki hiç korkmadan, “Allah ýn elçisinin de, dinde hüküm koyma yetkisi vardýr. Kur’an da her bilgi yoktur, detay verilmemiþtir. Allah ýn elçisinin rivayet hadisleri olmasaydý, ne namazýmýzý kýlabilirdik, nede orucumuzu tutabilirdik.” Bu sözlere inanýp yaþadýðýmýz içinde, Ýslam toplumlarýndan dinde bölünme, savaþ, düþmanlýk eksik olmuyor. Elimizde apaçýk Allah ýn kitabý durduðu halde, Kur’an ý terk edip, beþeri bilgileri dinleþtirmenin acýsýný çekiyoruz. Ayný uyarýlarý Allah Kur’an da birçok kez yapmýþ, hatýrlayalým.

KARÞILARINDA OKUNUP DURAN BIR KITABI, SANA ÝNDÝRMÝÞ OLMAMIZ ONLARA YETMÝYOR MU? (Ankebut 51)

O HALDE KUR'ÂN'DAN SONRA HANGÝ SÖZE ÝNANACAKLAR? (Araf 185)

ALLAH'TAN VE O'NUN AYETLERÝNDEN SONRA HANGÝ SÖZE ÝNANACAKLAR? (Casiye 6)

KÝMDÝR SÖZÜ ALLAH’IN KÝNDEN DAHA DOÐRU OLAN? (Nisa 87)

Ama gözlerde perde, gönüllerde mühür olunca, batýl inançlar ne yazýk ki Kur’an ýn önüne geçiyor. Bunlarý söylediðimizde, verdikleri cevap çok ilginç. Siz peygamberimizi postacý yaptýnýz. Biz asla böyle bir þey söylemedik, bunu söyleyen, hurafeyi, rivayetleri dinleþtirmek isteyenlerin kendi nefislerinde uydurduklarý yakýþtýrmalardýr. Allah ýn elçisiyle, postacý karþýlaþtýrýlýr mý? Neymiþ postacý getirdiði postanýn içeriðini bilmiyormuþ. Bilmiþ olsaydý, Allah ýn elçisine postacýmý derdiniz. Peygamberimiz elbette postacý deðildi, O örnek insan Allah ýn güven elçisiydi. Ama lütfen unutmayalým, Peygamberimiz, ALLAH IN DÝNDE HÜKÜM ORTAÐIDA DEÐÝLDÝ.

Allah Kur’an da, Kehf suresi 26. ayetinde, “KENDÝ HÜKMÜNE HÝÇ KÝMSEYÝ ORTAK ETMEZ” diye bizlere bildirir. Yine Furkan suresi 2. ayetinde, “HÜKÜMRANLIÐINDA, ONUN HÝÇBÝR ORTAÐI OLMAMIÞTIR”, diyerek, Ýslam dininde hüküm koyucu yalnýz Allah, onun kitabý Kur’an olduðunu birçok kez bizlere, üstüne basa basa bildirmiþtir. Allah ýn ayetlerine gözlerini kapatýp, beþerin sözleriyle imanlarýný yaþayanlara Kur’an gerçeklerini hatýrlatmak, her Müslüman ýn görevidir.

Sizlere hatýrlatacaðým, aþaðýdaki ayet üzerinde lütfen dikkatle düþünelim, inanýn düþünmeden yaptýðýmýz yanlýþlar, hesap günü bizleri çok üzecek hatýrlatýrým.

Ýsra 73–74–75: Müþrikler, SANA VAHYETTÝÐÝMÝZDEN BAÞKA BÝR ÞEYÝ YALAN YERE BÝZE ÝSNAT ETMEN ÝÇÝN seni, nerdeyse, sana vahyettiðimizden saptýracaklar ve ancak o takdirde seni candan dost kabul edeceklerdi. Eðer seni sebatkâr kýlmasaydýk, gerçekten, nerdeyse onlara birazcýk meyledecektin. O ZAMAN, HÝÇ ÞÜPHESÝZ SANA HAYATIN VE ÖLÜMÜN SIKINTILARINI KAT KAT TATTIRIRDIK; sonra bize karþý kendin için bir yardýmcý da bulamazdýn. (Diyanet vakfý meali)

Allah ayetlerini muhkem, yani apaçýk gönderdiðini söyler, tabi batýlýn etkisinde kalanlar, gönül gözleri açýk olmayanlar, bu gerçekleri göremezler. Allah elçisine, bakýn ne diyor. Sana vahyettiðimiz ayetlerden baþka þeyleri de, yalan yere Allah a nispet etmeni istediler. Böylece bizim gönderdiðimiz ayetleri görmezden gelmeni saðlayarak, ayetlerimizi inkâr etmeni saðlayacaklardý diyor. Ne kadar ilginç ve dikkat çekici bir ayet. Devamýnda ise, eðer seni sebatkâr bulmasaydýk, yani ayetlerimize itaatkâr olmasaydýn, onlara meyledip, onlarýn sözlerini de dinin içinde gibi gösterecektin diyor. Eðer bu yanlýþý yapsaydýn, seni cezalandýrýrdýk diyor.

Gelelim günümüze. Bizler eðer, Allah ýn elçisinin izinden gittiðimizi söylüyorsak, Allah ýn elçisinin yaptýðý gibi Ýslam ý yaþamalýyýz. Çünkü ayette de bahsettiði gibi, Peygamberimiz yalnýz Kur’an a uymuþ, asla Kur’an ýn dýþýndan hiçbir bilgiyi, sözü dinin içine ilave ederek, bunlarda Ýslam ýn emridir dememiþtir. Demesinin de mümkün olmadýðýnýn, açýk kanýtýdýr bu ayetler.

Sizlere son olarak bazý ayetler hatýrlatmak istiyorum. Bu ayetler, Kur’an ýn sýnýrlarýný aþarak, batýlýn etkisinde Ýslam ý yaþayýp, Allah ýn hükmüne ortak koþanlara hatýrlatmadýr.

Bakara 5: Ýþte onlar, RABLERÝNDEN GELEN BÝR HÝDAYET ÜZEREDÝRLER ve kurtuluþa erenler de ancak onlardýr. (Diyanet vakfý meali)

Muhammed 2: Ýman edip yararlý iþler yapanlarýn, Rableri tarafýndan HAK OLARAK MUHAMMED'E ÝNDÝRÝLENE ÝNANANLARIN GÜNAHLARINI ALLAH ÖRTMÜÞ VE HALLERÝNÝ DÜZELTMÝÞTÝR. (Diyanet vakfý meali)

Yunus 109: (Ey Muhammed!) SANA VAHYOLUNANA UY VE ALLAH HÜKMÜNÜ VERÝNCEYE KADAR SABRET. O, hüküm verenlerin en hayýrlýsýdýr. (Diyanet meali)

Allah düþünen kullarýna, çok açýk hükümler veriyor ve bakýn ne diyor. Kurtuluþa erecek olan kullarým, benim gönderdiðim Kur’an a uyanlar olacaktýr diyor. Hatýrlatýrým baþka kaynaklardan bahsetmiyor. Allah diðer ayetinde de ayný konuyu tekrar ediyor, anlama zorluðu çekenlere ne diyor? Hak olarak Allah katýndan, Muhammed e indirilen Kur’an a inanlarýn Allah günahlarýný affeder diyor. Yunus 109. ayette de elçisine seslenerek bakýn ne diyor. Sana vahyettiðim Kur’an ayetlerine uy ve sakýn acele etme sabret, gerektiðinde ihtiyacýn olan ayetler indirilecektir diyor. Hani Allah ýn elçisi de dinde hüküm koyardý, ne oldu? Allah buna izin vermediðini, apaçýk daha nasýl söylesin.

Deðerli din kardeþlerim, lütfen batýlýn, hurafenin, atalar inancýnýn etkisinden kurtulalým, bunu yapmayýp, düþünmeden, araþtýrmadan imanýmýzý yaþamaya devam edersek, huzuru mahþerde þaþýran, üzülenlerin safýnda buluruz kendimizi.

Saygýlarýmla
Haluk GÜMÜÞTABAK

https://www.facebook.com/Kuranadavet1/?ref=aymt_homepage_panel
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder Yazarn web sitesini ziyaret et
nceki mesajlar gster:   

Yeni balk gnder   Bala cevap gnder    Yeþilalan & Baltacýlý Köyleri Forum Forum Ana Sayfa -> Dini Konular Tm zamanlar GMT
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)


 
Gei Yap:  
Bu forumda yeni balklar aamazsnz
Bu forumdaki balklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarnz deitiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarnz silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsnz

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group. Trke eviri: phpBB Trkiye
Tasarm : Mahmut ZDEMR