nceki balk :: Sonraki balk  
Yazar Mesaj
halukgtaKayt: 21 ub 2015
Mesajlar: 87

MesajTarih: Sal May 01, 2018 9:43 am    Mesaj konusu: Yaratan Rabbin Adýyla Oku, Ne Anlama Geliyor? Alntyla Cevap Gnder


Kur’an ayetlerinin ilk indirilmeye baþlandýðýnda, Allah elçisine Alak suresi 1. ayetinde, Yaradan Rabbin adýyla oku diye geçer. Sizce bu ayette geçen OKU emriyle Allah elçisine, ne söylemek istiyor olabilir? Kur’an ý oku diyor dersek, daha indirilmiþ bir kitap, ayetler olmadýðýna göre, bu ayette geçen OKU emrinden, indirdiðimiz ayetleri, bildiðimiz þekliyle biz söyleyince sende tekrarla þeklinde anlarsak, sanýrým ayetin bizlere anlatmaya çalýþtýðý asýl amacý tam anlamamýþ oluruz. Konuyu daha iyi anlayabilmemiz için, bu ayetin devamýndaki 2 ayeti de yazalým, daha sonra üstünde birlikte düþünelim.

Alak 1–2–3: YARATAN RABBÝNÝN ADIYLA OKU! O, insaný bir yapýþkan döllenmiþ yumurta hücresinden yarattý. OKU; ÇÜNKÜ RABBÝN SONSUZ KEREM SAHÝBÝDÝR. (Bayraktar Bayraklý meali)

Bu konuyu doðru anlayabilmemiz için, önce Kur’an da bolca geçen ve Allah ýn elçisinin okumasýný istediði AYET kelimesinin ne anlama geldiðini de doðru anlamamýz gerekir. Ayet kelimesi Arapçada, DELÝL, AÇIK ALAMET, ÝÞARET, MUCÝZE anlamlarýna gelir. Yukarýdaki ayeti anlamaya çalýþýrken, lütfen ayet kelimesinin anlamýný unutmayalým.

Allah Alak suresinde, Yaratan Rabbin adýyla oku derken, dikkat ettiyseniz çok dikkat çekici bir örnekle devam ediyor. Ýnsanýn yaradýlýþýndaki mucizeyi örnek veriyor ve devamýnda da yine ayný kelimeyi kullanýyor OKU yani ÝKRA. Devamýnda da Allah, sonsuz kerem sahibi diyerek, Onun yüceliðine vurgu yapýyor.

Buradan þunu anlýyoruz. Allah elçisine þunu söylüyor ÝKRA/OKU derken. Önce sen Allah ýn yarattýðý gücü, mucizeleri, delili gör. Bizzat insanlarýn, nasýl bir mucizeyle yaratýldýðýný anla, yani kendini önce taný, yaratýlmýþlýðýn ve tabiatýn mucizesini oku, yani düþün ve farkýnda ol diyor. BAZEN BÝZLER ÞÖYLE DERÝZ, BEN BU KÝÞÝNÝN NASIL BÝR ÝNSAN OLDUÐUNU YÜZÜNDEN OKUDUM. Yani nasýl bir kiþiliðe sahip olduðunu, görünüþünden, davranýþlarýndan fark ettim anlamýndadýr. Allah da elçisini bu konuda uyarýyor ve diyor ki, seni elçi olarak seçtim, sen önce bu görevin ne derece önemli olduðunun farkýna var. Kendini önce taný, gökyüzünde ve yeryüzünde Allah ýn yarattýðý ayetleri önce doðru oku ki, görevini de layýðý ile yerine getirebilesin. Aslýnda Allah buna benzer bir örneði de bizlere verir Kur’an da ve bakýn nasýl uyarýr.

Casiye 3: Kuþkusuz, göklerde ve yerde, iman sahipleri için SAYISIZ AYETLER VARDIR. (Yaþar Nuri meali)

Bu ayetiyle Allah bizlere, iman etmiþ kullarýnýn, Allah ýn gücünü anlayabilmeleri için, tabiatýn yaradýlýþ gerçeklerini okumamýzý, yani gözlerimizle þahit olup, gönlümüzle destekleyip, görmemiz gerektiðini söylüyor. Demek ki bu ve benzeri ayetlerde okumak, yalnýz kelimelerin tekrarý anlamýnda olmadýðý, gerçekleri gördüðümüzde, düþünerek, aklýmýzý kullanarak Allah ýn yarattýklarýný þahit olup, Allah ýn ayetlerini okumak anlamýnda olduðu anlaþýlýyor. Bunun farkýnda olabilmek içinde, Kur’an ýn birçok ayetinde Allah ýn yaptýðý uyarýlarý unutmayalým. HALA DÜÞÜNMÜYORMUSUNUZ. FAKAT DÜÞÜNEN MÝ VAR. ALLAH, AYETLERI SIZE IÞTE BÖYLE AÇIKLAR KI, DERÝN DERÝN DÜÞÜNEBILESINIZ.

Bu konuyu daha net anlayabilmemiz için, þöyle özetleyebiliriz. OKU emrinin bir anlamý, bizzat teblið edileni okuyup, üzerinde düþünmek anlamý olduðu, birde gözlerimizle, duygularýmýzla Allah ýn ayetlerini tabiatta görüp, onun gücüne, yüceliðine, eþsizliðine þahit olup, gönlümüzle onaylamak anlamýna geldiðini söyleyebiliriz.

Necm suresi 18. ayette, yine ayet kelimesi, Allah ýn gücünü, onun mucizelerini Allah ýn elçisi gördüðünde de kullanýlýyor ve “ANDOLSUN O, RABBÝNÝN EN BÜYÜK AYETLERÝNDEN BÝR KISMINI GÖRDÜ.” Þeklinde geçer. Yani bu ayette de Allah ýn elçisi, böylece Allah ýn ayetlerini okuduðunu, yani gözleriyle görüp bizzat þahit olduðu anlatýlmaktadýr.

Zariyat 20. ayetinde de Allah, ”KESÝN OLARAK ÝNANANLAR ÝÇÝN YERYÜZÜNDE AYETLER VARDIR.“ diyerek, bu ayetleri yani Allah ýn mucizelerini Allah, bizlerin bizzat görerek þahit olarak okumamýzý, yani düþünüp anlamamýzý istemektedir. Bu konuda bir örnek daha vermek istiyorum.

Fussilet 53: ONLARA DIÞ ÂLEMDEKÝ VE KENDÝ ÝÇLERÝNDEKÝ AYETLERÝMÝZÝ/doða kanunlarýný göstereceðiz. Böylece Kur'ân'ýn gerçek/hak olduðunu anlayacaklardýr. “Rabbinin her þeye tanýk olmasý onlara yetmiyor mu?” (Bayraktar Bayraklý meali)

Bu ayetten de anlýyoruz ki, Allah ýn bir yazýlý, birde yazýlý olmayan ayetleri var. Yazýlý olmayan ayetleri bizler eðer nefislerimizde, aklýmýzda okuyup gerçekleri göremiyorsak, yazýlý olan ayetleri okuyup anlamamýz mümkün olmayacaktýr. Allah elçisine Alak suresi 1. ayetinde, Yaratan Rabbinin adýyla oku derken, Allah önce yarattýðým, gözlerinle þahit olduðun ayetlerimi önce oku diyor. ONLARI OKU VE DÜÞÜNKÝ GÖREVÝNÝN BÝLÝNCÝNDE OLASIN.

Konuyu özetlemek gerekirse. Çok önemli bir konuda bir iþ yapmadan önce, emin olabilmemiz için, bizlere yalnýz yazýlý kaynaklar yeterli gelmez. Yapacaðýmýz iþin doðruluðunu önce nefsimize, vicdanýmýza ve aklýmýza onaylatmamýz gerekir. Buda görsel araþtýrmalarla olur. Eðer bunun doðruluðuna kendimizi inandýrmýþsak, yapmak istediðimizi yakýnlarýmýza anlatýp kabul ettirebiliriz ve çevremizden de destek alabiliriz.

Onun için de Allah, sizlere göndereceðim kitabý teblið alýp okumadan önce, benim gücüme ve yarattýðým âleme bakýn ve gerçekleri iyi okuyun diyor. Bizlerde Kur’an ý batýlýn ve hurafenin etkisinde kalmadan okuyup anlamak istiyorsak, önce Allah ýn elçisine yaptýðý yolu izlemeliyiz. KUR’AN DAN ÖNCE, ALLAH IN YARATTIÐI TABÝAT AYETLERÝNÝ DOÐRU OKUMALIYIZ KÝ, GÖNLÜMÜZ, VÝCDANIMIZ VE AKLIMIZ, ALLAH IN AYETLERÝNE TESLÝM OLSUN. Bunu gereði gibi yapmadýðýmýz için, Allah ýn kitabýný bir kenara koyduk ve Kur’an da her þey yoktur, özet bilgiler vardýr demekle yetinmedik, birde Kur’an ý herkes anlayamaz diyerek, Allah ile kulu arasýna Allah yasaklamasýna raðmen veliler, efendiler, þeyhler edindik.

Dilerim Allah dan, bu yanlýþýmýzý fark eden ve batýldan uzaklaþan, Allah ýn uyardýðý gibi, yalnýz Kur’an ýn ipine sarýlan, Allah ýn azýnlýk Salih kullarýndan oluruz..

Saygýlarýmla
Haluk GÜMÜÞTABAK


https://www.facebook.com/Kuranadavet1/?ref=aymt_homepage_panel
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder Yazarn web sitesini ziyaret et
nceki mesajlar gster:   

Yeni balk gnder   Bala cevap gnder    Yeþilalan & Baltacýlý Köyleri Forum Forum Ana Sayfa -> Dini Konular Tm zamanlar GMT
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)


 
Gei Yap:  
Bu forumda yeni balklar aamazsnz
Bu forumdaki balklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarnz deitiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarnz silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsnz

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group. Trke eviri: phpBB Trkiye
Tasarm : Mahmut ZDEMR