nceki balk :: Sonraki balk  
Yazar Mesaj
halukgtaKayt: 21 ub 2015
Mesajlar: 87

MesajTarih: Pzr Nis 15, 2018 2:50 pm    Mesaj konusu: Deizm, Dini Batýl Kaynaklardan Yaþayan Toplumlarda, Filizlen Alntyla Cevap Gnder


Diyanet iþleri baþkanýmýz, bir açýklama yapmýþ televizyonda, deizm gençler arasýnda yaygýnlaþýyor sorusu üzerine. Bizlerin sorunlara çare buluþ yöntemimiz, verdiðimiz cevaplardan, konuya nasýl yaklaþtýðýmýzdan, çok iyi anlaþýlýyor. BU DÜÞÜNCE SAPIK VE BATILDIR demiþ, Sayýn Diyanet Ýþleri Baþkanýmýz. Verilen bu cevap üzerinde düþüncelerimi açýklamadan önce, deizm nedir isterseniz ona bakalým.

“Yaradancýlýk anlamýna gelen Deizm, evrenin bir yaratýcý tarafýndan yaratýlýp, daha sonra bu yaratýcýnýn insaný kendi baþýna býraktýðýný kabul eden bir felsefi akým ya da inanç biçimidir. Deizm, peygamberleri ve Kutsal kitaplarý reddeder. “

Hiçbir toplum kanun ve kurallar olmadan huzurlu yaþayamaz, önce bunu unutmamalýyýz. Allah bizleri yarattýysa, mutlaka kuralýný da koymuþ olmasý gerekir. Önce bu düþüncenin, nasýl bir ortamda doðmuþ olabileceðini doðru tespit etmeliyiz. Yoksa bu düþünce ve inanca sahip olanlarý, sapýk ve batýldýr diyerek geçiþtirmek, toplumda özellikle gençler arasýnda, inanýlmaz büyük boþluklarýn oluþmasýna neden olur. Buna benzer düþünceler, akýmlar acaba toplumlar arasýnda, ne zamanlar ortaya çýkmýþtýr diye düþünelim isterseniz.

Deizm in ilk olarak 17. yüzyýlda Ýngiltere de çýktýðý söylense de, belki ismi bu tarihlerde bu þekliyle anýlýyor olabilir, fakat bu düþünce akýmýnýn çok eski olduðunu söylemek, yanlýþ olmaz. Deist akýmýnýn, düþüncenin ana unsurlarýna baktýðýmýzda, aslýnda toplumlarý özellikle düþünen sorgulayan insanlarý, gençleri deizme yönlendiren asýl nedenin, Allah ýn indirdiði dinden ve kitaplarýndan uzaklaþýlarak, aklý bir kenara koyan inançlarýn ortaya çýkmasý, toplumun bir kýsmýný deizme yönlendirmiþtir. Günümüzde toplum içinde deizm in yayýlmasýna en büyük etken, bugün tüm ehli kitabýn, ALLAH IN ÝNDÝRDÝÐÝ DÝNDEN UZAKLAÞMASI, ÝNDÝRDÝÐÝ KÝTABA DEÐÝL, UYDURULAN KÝTAPLARA ÝNANMALARI BÜYÜK ETKEN OLMUÞTUR. Deistler þu düþünceleri savunurlar.

1-Mantýðýn, aklýn insanlara doðruyu öðretebileceði inancý.
2-Yaratýcý bir güç inancý.
3-Mucizelerin, kehanetlerin, gerçek olamayacak abartý sözlerin, dinsel dogmalarýn ve ilahi olarak nitelendirilen dinlerin reddedilmesi.

Bu maddeleri okuduðunuzda, Kur’an ýn özünde bu düþünceler yattýðýný hatýrlamýþsýnýzdýr. Deistler peygamberlere inanmazlar. NEDEN ÝNANMAZLAR BÝLÝYOR MUSUNUZ? ÇÜNKÜ TOPLUMA ANLATILAN BATIL VE HURAFE DÝNÝN, PEYGAMBERLER, ELÇÝLER TARAFINDAN TOPLUMA ANLATILDIÐINI ZANNEDERLER. Eðer Deistler, Allah ýn indirdiði gerçek Ýslam ile buluþmuþ olsaydýlar, asla ne elçileri nede onlarýn gönderdiði kitaplarý inkâr etmezlerdi. Tabi günümüzde güvenilecek, elimizin altýnda yalnýz Kur’an var. Onun içindir ki yalnýz Kur’an a güvenebiliriz.

Deist olan dostlarýmýza seslenmek istiyorum. Ýnandýklarý ilkeler, Allah ýn indirdiði Kur’an da var. Tabi sizler Kur’an ile tanýþmadan önce, uydurulan Ýslam ile tanýþtýðýnýz için, bu düþüncelere karþý çýkmanýz çok normal. Ayný hatayý, daha önce Kur’an ile gereken baðlantýyý kuramamýþ, Ýslam ý tarikat ve cemaat eksenli yaþayan kardeþlerimizde yapýyor. Onlara Allah ýn ayetlerini hatýrlattýðýmýzda, o senin anladýðýn gibi deðil diyerek, birilerinden öðrendikleri bilgiler ýþýðýnda, Ýslam ý anlýyorlar ve yaþýyorlar.

Sayýn Diyanet Ýþleri Baþkanýmýz, toplumda var olan bu acý gerçeðe merhem olmak yerine, onlarý sapýklýkla, batýl ile suçlarsa, onlarý kazanmak yerine, deizme hatta belki de sonunda ateizme yönlendirmiþ oluruz. Ülkemizde deizm artýyor mu, onu bilemem ama kendisini boþlukta hisseden bir gençlik gurubunun olduðunu, rahatlýkla söyleyebilirim. Çünkü dini, kesinlikle konuþmak istemiyorlar.
Ülkemizde bu tür akýmlarýn oluþmasýnda Diyanetin, cemaatlerin ve tarikatlarýn bunda payý çok büyüktür. Gelelim deistlerin ilkelerine. Deistler uydurulan Ýslam da, bu ilkeleri bulamýyorlar. Bulamayýnca isyanlarýný dile getiriþ biçimi olarak, bizler deist iz deyip çýkýyorlar. Günümüzde dini anlatanlar, akýlla Ýslam yaþanmaz diyorsa, deist olan gençlere dini asla anlatamayýz, ellerimizle onlarý dýþlamýþ oluruz.

Deistlerin ilkelerine þöyle bir göz atalým. Aklýn ve mantýðýn insanlarý doðruya götürdüðüne inanma konusunu, ne yazýk ki topluma öðretilen dinde yani uydurulan fýkýh inancýnda bulamýyorlar ve itiraz ediyorlar. AKLIYLA DÜÞÜNMEYEN DOÐRUYU BULAMAZ diyorlar. Bu çok doðru ve de haklý bir düþünce. Peki, Kur’an buna karþýmý? Yani sen akýlla gerçekleri göremezsin mi diyor? Elbette hayýr. Tam tersine, aklýný kullanmayan bir insan rezil bir insandýr, her türlü cezayý hak etmiþ olur diyor Kur’an. Yalnýz söylemeden geçemeyeceðim bir konu var. Allah akla, düþünmeye çok önem verir ve bu konuda uyarýr, ama biz insanlarýn imtihan olduðu öyle bir nefsi vardýr ki, o akýl bazen nefsimize hükmedemez, söz geçiremez. ÝÞTE BU DURUMDA ÝNSANLARIN EÐER ÝNANDIÐI, NEFSÝNÝ TERBÝYE EDECEK, ALLAH IN KANUNLARI VE KURALLARI YOKSA KENDÝSÝNE HÂKÝM OLMASI, DOÐRUYA YÖNELMESÝ MÜMKÜN DEÐÝLDÝR. Bu gerçeði mutlaka görmeliyiz.

Kur’an ýn bir çok yerinde uyardýðý gibi, Allah dan baþka ilah yoktur, ondan baþka yardým istenecek hiçbir güç ve veliniz yoktur diyor. Peki, bugün topluma anlatýlan, rivayetlerle þekillendirilen beþeri Ýslam ne diyor? Peygamberlerde dinde hüküm koyucudur, Allah gibi þefaat yetkisi vardýr. Velilerin, þeyhlerin ve efendilerinde þefaat yetkileri vardýr ve velisi olmayan cennete gidemez, kurtuluþa eremez diye inandýrýlmýþtýr toplum. Ayrýca anlatýlan, onca olaðanüstü olaylarý da hatýrlayýnýz. Tüm bunlarý duyan ve gören insanlar, aklýna ve mantýðýna uymadýðý için peygamberleri ve böylece farkýnda olmadan dikkatle okuyup araþtýrmadan, kitaplarýný da inkâr ediyorlar. YANLIÞ TERCÜME EDÝLMÝÞ KUR’AN MEALLERÝNÝ GÖRDÜKÇE DE, BU ÝNANÇLARI NE YAZIK KÝ GÜÇLENÝYOR. BUNLARIN BU HALE GELMESÝNDE ASIL NEDEN, BU YALAN YANLIÞLARI DÝN DÝYE TOPLUMA ANLATAN ZÝHNÝYETTÝR. Müsebbibi onlardýr. Onun içinde Sayýn Diyanet Ýþleri Baþkanýmýzýn bu yarayý iyileþtirmesi, hiç mümkün görünmüyor.

Allah Kur’an da, elçisine mucizeler vermediðini söyledikçe, Yahudi ve Hýristiyanlarýn uydurduklarý yarýþa bizlerde katýlmýþ, inanýlmaz uydurulan mucizeleri, Allah ýn elçisinin yaptýðýný topluma anlatýyorlar. Allah elçisine, bende sizin gibi bir beþerim, sizden farkým yok sözleri, ne yazýk ki duyulmaz olmuþ. Düþünen bir insanýn da bunlarý kabul etmesi, elbette mümkün deðildir. Deistlerin en büyük hatasý, iþin kolayýna kaçýp, gerçek Ýslam ý ve Kur’an ý gereði gibi araþtýrmamalarýndan kaynaklanmaktadýr.

Deizm belki bu isimle anýlmasa da, geçmiþi çok eskidir. Farklý þekillere bürünerek günümüze gelmiþtir. Daha önce söylediðim gibi, günümüzde deizmin yayýlmasýnýn asýl nedeni, Allah ýn indirdiði deðil, insanlarýn uydurduðu dini, Allah ýn dini diye topluma anlatmalarýndan, kabul ettirmeye çalýþmalarýndan kaynaklanmýþ bir isyandýr, itirazdýr. Bu itirazýn, baþkaldýrýnýn bir baþka þeklini, cahiliye toplumunda da görüyoruz.

Hatýrlarsýnýz peygamberimizden bahsederken Allah, elçim ÜMMÝYDÝ der. Günümüzde topluma Allah ýn elçisinin, ÜMMÝ oluþunun gerçek yönünü anlatmaktan çekinenler, ümmi okuma yazma bilmeyen anlamýndadýr diyerek, toplumu aldatmýþ, kandýrmýþlardýr. Hâlbuki Kur’an ümmi kelimesini özellikle açýklýyor. Ümmi, o günkü toplumda kabul gören batýl ve hurafelerle þekillenmiþ, Ehli kitabýn hiç birisine tabi olmayanlar anlamýndadýr. Yani Peygamberimiz ne Yahudi, nede Hýristiyan toplumuna tabi deðildi. YANÝ PEYGAMBERÝMÝZ BOZULMUÞ, TAHRÝF EDÝLMÝÞ, ATALAR ÝNANCIYLA BEÞERÝLEÞTÝRÝLMÝÞ BÝR DÝNÝN, ALLAH KATINDAN OLAMAYACAÐINI FARK ETMÝÞTÝ.

Elbette Allah ýn elçisi, bugün deistlerin yaptýðý gibi, böyle kurallar Allah katýndan gelmez diye kestirip atmamýþ, ama sürekli Allah a dua edip, kendisine gerçekleri göstermesi için yalvarmýþ, araþtýrmýþ bir insandý. Allah da görevlendireceði elçisini, özellikle Ehli kitaptan deðil, ümmi yani belki din ile hiçbir ilgisi olmadýðý halde, doðrularýn gerçeklerin arayýþý içinde olan Hz. Muhammed i elçi olarak seçmiþtir. Bundan alacaðýmýz çok büyük dersler vardýr. Hatýrlatmak isterim, Þura 52. ayette Allah elçisinden bahsederek, SEN KÝTAP NEDÝR, ÝMAN NEDÝR BÝLMEZDÝN. SANA KUR’AN ÝLE DOÐRU YOLU GÖSTERDÝK DER.

Bizler bazý gerçekleri topluma anlatamýyorsak, toplumun içinden çýkacak yanlýþ inançlarýn sebebi oluruz. ONLARI DIÞLAMAK YERÝNE, KABAHATÝ ÖNCE KENDÝMÝZDE ARAMALIYIZ. Ýslam ý, Allah ýn indirdiði ile deðil, rivayetlerin hükmettiði þekliyle anlatýrsak, toplumda Ýslam dýþý oluþumlarý ellerimizle büyütmüþ, çoðaltmýþ oluruz.

Saygýlarýmla
Haluk GÜMÜÞTABAK


https://www.facebook.com/Kuranadavet1/?ref=aymt_homepage_panel
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder Yazarn web sitesini ziyaret et
nceki mesajlar gster:   

Yeni balk gnder   Bala cevap gnder    Yeþilalan & Baltacýlý Köyleri Forum Forum Ana Sayfa -> Dini Konular Tm zamanlar GMT
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)


 
Gei Yap:  
Bu forumda yeni balklar aamazsnz
Bu forumdaki balklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarnz deitiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarnz silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsnz

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group. Trke eviri: phpBB Trkiye
Tasarm : Mahmut ZDEMR