nceki balk :: Sonraki balk  
Yazar Mesaj
halukgtaKayt: 21 ub 2015
Mesajlar: 87

MesajTarih: Sal Nis 10, 2018 8:09 am    Mesaj konusu: Kur'an Kölelik Ve Cariyeliði Kaldýrmýþtýr. Alntyla Cevap Gnder

Kölelik ve cariyelik konusu ne yazýk ki Ýslam toplumunda hala tartýþýlmakta ve Ýslam ý rivayet merkezli yaþayan tarikat ve mezhep eksenli düþüncelerin etkisiyle canlý tutularak, Ýslam dininde kölelik, cariyelik yasaklanmamýþtýr, tam tersine kurala baðlanmýþtýr diyecek kadar Kur’an dan uzaklaþanlarý görüyoruz. Bunlarý söyleyenler ve inananlar, Ýslam toplumunda büyük çoðunluðu oluþturuyor.

Kölelik ve cariyelik konusu, cahiliye toplumunun vazgeçilmez bir gerçeðiydi. Allah gönderdiði ayetlerle, köleliðin Ýslam dininde yerinin olmadýðýný adeta eðiterek, öðreterek toplumun anlamasýný saðlamýþtýr. Allah Müslüman toplumlarýný, köle ve cariyelikten vazgeçirebilmek için, önce köle ve cariye edinme kapýsýný çok net bir þekilde kapatmýþtýr. Çünkü köle ve cariyeler, özellikle savaþta kazanýlan savaþ esirlerinden oluþmaktaydý. Hatta kendi inançlarýndan olmayan kiþileri, savaþla köle ve cariye yapýyorlardý. ÞUNU DA BELÝRTMEK ÝSTERÝM, CARÝYE KELÝME OLARAK KUR’AN DA GEÇMEZ. Bu kelime daha sonra Ýslam inancýna geçmiþ, uslanmaz nefislerin, rivayet inançlarýný Kur’an a ilave etmenin bir yolu olmuþtur. Cariyede kadýn köledir. Kur’an da ayrým yapýlmadan köle diye geçer. Ama günümüz Kur’an meallerinde, ne yazýk ki özellikle bu kelime asla doðru olmayan yerlerde kullanýlmýþtýr. Örneklerini yazýmýn devamýnda göreceksiniz. Daha önce söylediðim gibi, Allah köleliðin kapýsýný önce sýký sýký kapatmýþtýr. Ayeti hatýrlayalým.

Muhammed 4: Ýnkâr edenlerle savaþta karþýlaþtýðýnýzda, hemen boyunlarýný vurunuz. Onlarý yendiðinizde de sýkýca baðlayýnýz. SAVAÞ SONA ERDÝÐÝNDE YA BÝR LÜTUF OLARAK KARÞILIKSIZ YA DA FÝDYE ALARAK SALIVERÝNÝZ. Allah dileseydi onlara galip gelirdi. Fakat kiminizi kiminizle denemek için böyle yaptý. Allah yolunda öldürülenlerin yaptýklarý hiçbir ameli Allah asla boþa çýkarmayacaktýr. (Bayraktar Bayraklý meali)

Ayet çok açýk bir hüküm veriyor ve diyor ki, sizi öldürmek için size savaþ açanlarý, sizde öldürebilirsiniz. Bundan sonra savaþlarýnýzda esir aldýðýnýz, ister erkek ister kadýn, BUNLARI ÖNCE BÝR BEDEL KARÞILIÐINDA, BU OLMAZSA KARÞILIKSIZ SALI VERECEKSÝNÝZ. Yani esir olarak tutmayýn. Bu ayete iman ettiðini söyleyen bir Müslüman, hala Ýslam dininde savaþ esirlerini köle yapabiliriz, diyebilir mi? Asla diyemez, diyen ayetleri inkâr ediyor demektir. Yine Kur’an da, Allah ýn kölelik, cariyelik kapýsýný Peygamberimizin döneminde tamamen kapattýðýna, güzel bir örnek ayet daha vermek istiyorum.

Enfal 67: Yeryüzünde aðýr basýncaya kadar, HÝÇBÝR PEYGAMBERE ESÝR SAHÝBÝ OLMAK YARAÞMAZ. Siz geçici dünya malýný istiyorsunuz; hâlbuki Allah sizin için âhireti istiyor. Allah güçlüdür; hikmet sahibidir. (Bayraktar Bayraklý meali)

Bu ayetten de anlýyoruz ki, Allah elçisine, Ýslam ý tam olarak yayýncaya kadar, senin savaþlarda esir alýp, onlarý zorla köle ya da cariye yapman sana yakýþmaz diyor. ALLAH IN ELÇÝSÝNE YAKIÞMAYAN, BÝZLERE YAKIÞIR MI? Elbette yakýþmaz. Bu ayetten de anlýyoruz ki, BUNDAN SONRA KÖLE YA DA CARÝYE EDÝNMEK YASAKLANMIÞ.

Þimdide gelelim Kur’an da, bazý ayetlerde geçen ve bazý hükümler verilen kölelik konusuna. Allah madem köle edinmeyi yasakladý, neden o günkü topluma, elinizdeki köleleri serbest býrakýn demedi diyebilirsiniz. Bunu yapmýþ olsaydý, toplumdan büyük bir tepki gelecekti. Çünkü o devrin kültürü ailenin zenginliði, köle sayýsý ile ölçülüyordu. Allah öyle bir yöntemle, toplum arasýndaki köleliðe son verdi ki, bizlere örnek olmalý. Herhangi bir kötü alýþkanlýða müptela olan bir insaný, nasýl yavaþ yavaþ bu alýþkanlýktan vazgeçirmek en doðru yöntemse, Allah da bu yolu izleyerek, bakýn toplumu nasýl kölelikten vazgeçiriyor.

Kur’an da Allah insanlarýn yaptýðý, bazý büyük günahlarýn kefareti olarak, örneðin; yanlýþlýkla adam öldüren, yalan yere yemin eden kiþilerin kefareti olarak, bir köle azat edilmesi gerektiði hükmünü vermiþtir. Peki, bu örnekten nasýl bir ders almalýyýz? Ýþlediðimiz suç, Allah katýnda belki çok büyük bir suç, ama bu suçtan kurtulabilmemiz içinde, Allah ýn huzurunda çok daha kötü bir davranýþ olan, köleyi azat edip, özgür býrakmanýn önemine dikkat çekiliyor. Yani kölelik bu iþlenen suçtan, daha kötü bir davranýþtýr diyor Allah bu örnekle. Tabi anlayana, anlamak isteyene. Yine Allah o kölelerin durumuna dikkat çekebilmek adýna, köleler bir suç iþlerse, özgür insana verdiðiniz cezanýn yarýsýný verin diye ayet indirmiþtir. Tabi Allah bunlarla da yetinmeyip, hala kölelerini azat etmeyenlere, adeta yüzlerine tokat indirircesine, gerçekleri anlamak, görmek istemeyen, nefislerinin esiri insanlara, bakýn nasýl bir ihtarda bulunuyor.

Beled suresi 11.12.13.14.15.16: Fakat insan, SARP YOKUÞU AÞAMADI. O SARP YOKUÞUN NE OLDUÐUNU SEN NEREDEN BÝLECEKSÝN? KÖLE ÂZAT ETMEKTÝR veya açlýk gününde yakýný olan bir yetimi yahut toprakta sürünen bir yoksulu doyurmaktýr. (Bayraktar Bayraklý meali)

Allah ellerinde bulunan kölelerini hala azat etmeyenlere, nefislerinin zor kararlarýný veremediler, köle ve cariyelerinden vazgeçip, onlarý özgür býrakamadýlar diye uyarýda bulunuyor. Allah çok açýk bir þekilde, o gün Müslüman olan toplumu uyarýyor. KÖLELERÝNÝZÝ AZAT EDÝN DÝYOR, ama bunu keskin bir býçakla deðil, güzel bir þekilde, ÝMTÝHAN OLMANIN GERÇEKLERÝYLE GÖNÜL RIZASIYLA YAPILMASINI ÝSTÝYOR. Yine Allah toplumun ellerinde bulunan kölelerin, içlerinizden özgür kiþilerle evlendirilmesini istiyor Nisa 25. Nur suresi 32. ayetlerinde. Bu ayetler, köleliðin ortadan kaldýrýlmasý için, çok önemli ayetlerdir. Evlenilen köleler böylece özgürlüðüne kavuþacaklardýr. Çok daha ilginci kölelere, zekâtlarýmýzý verebileceðimizi, onlarýn özgür kalmak isteyip, bedellerini ödediklerinde özgür býrakýlmalarý gerektiðini söyleyen ayetleri de unutmamalýyýz. Ýþte Allah bu yöntemle köleliði kaldýrmýþtýr.

Kur’an da bazý ayetleri tercüme ederken, ne yazýk ki hala geleneðin, batýl rivayetlerin etkisiyle ayetler tercüme edilmekte ve topluma anlatýlmaktadýr. Çok daha kötüsü, bu tercüme öyle yanlýþ inançlara sebep oluyor ki, birçok ayet ile çeliþiyor. Örnekler verelim ve özellikle iki farklý mealden yazalým ki yanlýþýmýz ortaya çýksýn.

Müminun 6: Ancak eþleri ve ELLERÝNÝN ALTINDA BULUNAN CARÝYELERÝ bunun dýþýndadýr. Onlarla iliþkilerinden dolayý kýnanmazlar. (Diyanet meali)

Müminun 6: Ancak eþleri ve ELLERÝNÝN ALTINDA SAHÝP OLDUKLARI hariç. Bunlarla iliþkilerinden dolayý kýnanmazlar. (Bayraktar Bayraklý meali)

Mearic 30: Ancak EÞLERÝ YAHUT SAHÝP OLDUKLARI CARÝYELERÝ BAÞKA. Çünkü onlar (eþleri ve cariyeleri ile olan iliþkileri konusunda) kýnanmazlar. (Diyanet meali)

Mearic 30: Ancak onlar, EÞLERÝYLE, AKÝTLERÝNÝN SAHÝP OLDUÐU ÞEYLER KONUSUNDA KINANAMAZLAR. (Yaþar Nuri Öztürk meali)

Ayetlerin hiç birisinde cariye ya da köle kelimesi geçmez. Ayetlerde EYMÂNUHUM diye geçer ki, bu kelime ayetlerin birçoðunda, ellerinin altýnda bulunan, ya da akitlerinin, sözleþmeleri olan anlamýndadýr. Bu kelimeyle, evlilik sözleþmesi yaptýðý eþleri kastedilmektedir. Bunun dýþýnda köle, cariye kadýnlarýn olmasý, zaten asla mümkün deðildir.

Köle ya da cariyenin, birde Müslüman olduðunu düþünün. Nasýl olurda evlenmeden, cariyelerle iliþkiye girebileceðimizi söyleriz ve buna inanýrýz. Birde bu cariye ile ailenin erkeklerinin de beraber olabileceðini söyleyen gafiller var. Hatýrlayýnýz Allah bazý ayetlerde, kölelerinizi evlendirin diyordu, hem de özgür insanlarla. Bu durumda hangi özgür insan, bunu kabul ederde o cariye ile evlenir. Hani Allah evlenecek kadýnlarý, namusunu korumuþ iffetli kadýnlardan seçin diyordu, unuttuk mu bu ayetleri, yoksa nefsimiz hurafe ve batýl inançlarýmýzýn etkisinde mi kaldý?

Kur’an ýn hiçbir ayetinde, cariyelerle evlenmeden birlikte olunacaðý geçmez. Örneklerini verdiðim ayetlerde ve buna benzer birçok ayette, kelimelere farklý anlamlar verip, Kur’an ýn asla onaylamayacaðý fikirleri ayetlere ilave etmeye çalýþmaktadýrlar. Allah bu zalimleri asla affetmeyecektir. Bunlarý yaparak toplum aldatýlmakta ve Allah ýn güzelim dini kötü gösterilmektedir. Mezhepler ve tarikatlar, bu yalaný ve batýlý körüklemektedir. ÝÞÝD denen zalimler ise, mezheplerin günümüzde de kabul ettiði bu yanlýþ inancý, bizzat hayata geçirip, savaþta esir aldýklarý kadýnlarý, inandýklarý yönde cariye hükmünde kabul edip, adeta sex kölesi olarak kullanmaktadýrlar.

Ýnternetten þöyle bir araþtýrýnýz, uzun uzun sakallarý ile dini anlattýðýný zannedenler, þunlarý söylemekten çekinmiyorlar. Allah evliliði dört ile sýnýrlamýþ ama cariye almak istediðinde, sýnýrý yoktur deme cesaretini gösteriyorlar. Ayrýca kölelik ve cariyelik kaldýrýlmamýþtýr, günümüzde de geçerlidir. Savaþ esirleri köle cariye hükmündedir, demeðe açýkça devam ediyorlar. Bu yalanlara hiç kimse ne yazýk ki dur demiyor, yalanlamýyor. ÝÞTE RÝVAYET HADÝSLER ÝNANCIMIZI, BÖYLE YANLIÞ YÖNDE ETKÝLÝYOR. Ama inatla savunmaya devam ediyoruz. Cariyelik ve köleliðin hala devam ettiðini ve bunun Kur’an emri olduðunu savunmaya devam edenler, özellikle Allah ýn elçisine indirdiði ayeti bile tahrif etmekten çekinmemiþlerdir. Örnek verelim.

Ahzab 52: Bundan sonra, güzellikleri hoþuna gitse bile baþka kadýnlarla evlenmek, eþlerini boþayýp baþka eþler almak sana helâl deðildir. ANCAK SAHÝP OLDUÐUN CARÝYELER BAÞKA. Þüphesiz Allah, her þeyi gözetleyendir. (Diyanet meali)

Ahzab 52: Bundan sonra sana artýk baþka kadýnlar helal olmaz. Bunlarý, baþka eþlerle deðiþtirmek de -onlarýn güzellikleri hoþuna gitse bile - helal olmaz. ELÝNÝN SAHÝP OLABÝLECEKLERÝ MÜSTESNA. Allah her þey üzerinde bir Rakîb'dir, her þeyi gözetlemektedir. (Yaþar Nuri Öztürk)

Ayette asla ne köle, nede cariye kelimesi geçmediði halde, Allah ýn elçisinin, evlenmeden cariyelerle birlikte olabileceði iftirasýný, ayete ne yazýk ki ilave etmiþlerdir. Hâlbuki ayette, bizlerinde günümüzde kullandýðýmýz Arapça (yemînuk(e) yani yemin diye geçer. Yeminlerin, yaptýðýn sözleþmelerin ile ellerinin altýnda sahip olduklarýn anlamýndadýr ki, buda daha önce evlilik akdi yapmýþ, diðer eþlerinden bahsedildiði çok açýktýr.

Makalemin baþýnda sizlere verdiðim, örnek ayetleri hatýrlayýn lütfen. Allah elçisine, hiçbir peygambere esir sahibi olmak yakýþmaz dediði halde, Allah ýn elçisi O örnek insan, kendi emrinde bu ayetleri teblið aldýktan sonra, esir/köle kadýn ya da erkek tutar mý? Allah Beled suresinde, O SARP YOKUÞTAN BAHSEDÝP, KÖLE AZAT ETMENÝN HER NEFSÝN YAPAMADIÐI BÝR GERÇEK OLDUÐUNDAN BAHSETTÝKTEN SONRA, SÝZCE HALA PEYGAMBERÝMÝZ EMRÝNDE, KÖLE CARÝYE TUTABÝLECEÐÝNE NASIL ÝNANIRIZ? Ne yazýk ki inanýyoruz, çünkü bizlerin Kur’an ile baðý kesildi de ondan.

Bu konuda o kadar çok örnekler var ki, lütfen dikkatle bu gerçekleri Kur’an dan araþtýralým ve farkýnda olalým. Ýslam ýn üzerinde dolaþan bu kara bulutu, bizler ancak uyanýk ve bilinçli olursak kaldýrabiliriz. Yoksa Kur’an a ve elçisine atýlan bu iftiralara seyirci kalan toplumlar olarak, Allah ýn huzuruna çýkarýz. Bunun da büyük vebali vardýr, hesabýný veremeyiz unutmayalým.

Saygýlarýmla
Haluk GÜMÜÞTABAK


https://www.facebook.com/Kuranadavet1/?ref=aymt_homepage_panel
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder Yazarn web sitesini ziyaret et
nceki mesajlar gster:   

Yeni balk gnder   Bala cevap gnder    Yeþilalan & Baltacýlý Köyleri Forum Forum Ana Sayfa -> Dini Konular Tm zamanlar GMT
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)


 
Gei Yap:  
Bu forumda yeni balklar aamazsnz
Bu forumdaki balklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarnz deitiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarnz silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsnz

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group. Trke eviri: phpBB Trkiye
Tasarm : Mahmut ZDEMR