nceki balk :: Sonraki balk  
Yazar Mesaj
halukgtaKayt: 21 ub 2015
Mesajlar: 87

MesajTarih: Cmt Nis 07, 2018 8:23 am    Mesaj konusu: Ýslam Dininde Haremlik Selamlýk Var Mýdýr? Alntyla Cevap Gnder

Deðerli din kardeþlerim, bizler Kur’an ayetlerini eðer, Allah ýn örnek verdiði diðer ayetlerinden yardým alarak anlamaya çalýþmazda, geleneðin ve beþeri fýkýh inancýnýn etkisiyle anlamaya çalýþýrsak, Allah ýn istediðini deðil, kendi nefislerimizde yarattýðýmýz dini yaþamýþ oluruz. Bugünkü makalemin konusu, ÝSLAM DÝNÝNDE, HAREMLÝK SELAMLIK VAR MIDIR ve bir kadýn evli olmadýðý bir erkeklerle beraber ayný ortamda oturamaz mý, bu konuda sizleri Kur’an ý referans alarak, düþünmeye davet etmek istiyorum.

Günümüz beþeri FIKIH inancýnýn öðretisine baktýðýmýzda, bir kadýn evli olmadýðý baþka bir erkekle ayný ortamda oturamaz, ya da toplu halde bulunamaz þeklinde anlatýlýr. Bunun detayýna girmek istemiyorum, çünkü bizler için beþeri fikirler deðil, Allah ýn bizleri sorumlu tutacaðýna hükmettiði Kur’an önemlidir.

Bu konudaki ayetlere bakmadan önce, genel anlamda düþünelim. Bir kadýnýn yalnýz baþýna dýþarý çýkamayacaðýna dair, bir hüküm var mý? Ya da tek baþýna alýþveriþe çýkamaz mý? Elbette böyle bir emir Kur’an da yok ama beþeri fýkýh inancý, ne yazýk ki Allah ýn hiç bahsetmediði konularda bile, dinde hükümler koyabiliyor. Böyle bir düþünce zaten, yaradýlýþ kanununa da aykýrýdýr. Peygamberimiz döneminde kadýn toplumsal olaylara katýldýðý gibi, savaþlarda da yerini almýþtýr. Peygamberimizin devrinde, Camilerde günümüzde olduðu gibi perde dahi çekilmeden, birlikte namaz kýlarlardý camilerde. Haremlik selamlýk, Allah ýn emri olsaydý böylemi olurdu?

Hatýrlayýnýz Hac ibadetimizi yaparken, kadýn erkek ayrýmý yapmadan, hep birlikte, hatta birbirimize çok yakýn omuz omuza bir þekilde, Kabeyi tavaf ediyoruz. Bu konuda neden ayný düþünceyi savunmuyoruz? Kadýn ve erkek hep birlikte yaþamalýdýr, çünkü Allah bizleri her an birbirimizle imtihan ediyor da ondan. Hatýrlayýnýz Nur 30 ve 31. ayetleri. Erkeði de, kadýný da uyarýyor Allah, önünüze bakýn ve bir birinizi bakýþlarýnýzla etkilemeyin, kötü niyetler beslemeyin birbirinize diye emrediyor. Demek ki kadýn ve erkek birlikte yaþayacak ama birbirine saygýlý olacak, edebiyle giyinecek. Peygamberimizin döneminde bile, kadýnlar ticaretle uðraþýyorlar ve her an erkeklerle muhatap oluyorlardý.

Kur’an da iki ayet vardýr ki, bu iki ayeti eðer birbirinden baðýmsýz anlarda farklý anlamlar yüklersek, Allah ýn ne anlattýðýný deðil, nefislerimizin istediklerini anlamýþ oluruz. Ýslam dininde haremlik ve selamlýk olduðunu iddi edip, kadýn ve erkek birlikte oturamaz düþüncesine inananlar, aþaðýda örnek verdiðim, ÖZELLÝKLE PEYGAMBERÝMÝZÝN EÞLERÝNDEN BAHSEDÝLEN, AYETÝ ÖRNEK GÖSTERÝRLER. Önce ayeti yazalým, daha sonrada bu ayette geçen, örnek gösterilen cümle üzerinde birlikte düþünelim.

Ahzab 53: Ey iman edenler! Size bir yemek için izin verilmedikçe, Peygamber'in evlerine girmeyin. Vaktini bekleyip durmaksýzýn çaðýrýldýðýnýzda girin, ancak yemeði yiyince hemen daðýlýn. Söze dalýp lafý koyulaþtýrmayýn. Çünkü böyle davranmanýz Peygamber'i rahatsýz eder. Fakat o size bir þey söylemekten utanýr. Allah ise hakký dile getirmekten çekinmez. PEYGAMBER'ÝN EÞLERÝNDEN BÝR ÞEY ÝSTEDÝÐÝNÝZDE, ONLARDAN PERDE ARKASINDAN ÝSTEYÝN. Bu, hem sizin kalpleriniz hem de onlarýn kalpleri için daha temiz bir yoldur. Allah'ýn resulüne rahatsýzlýk vermeniz ve kendisinden sonra onun eþleriyle nikâhlanmanýz, size helal kýlýnmamýþtýr. Böyle bir þey Allah katýnda büyük bir vebaldir. (Yaþar Nuri meali)

Bu ayette çok özel ve önemle dikkatlerin çekildiði konulara deðiniliyor ve deniyor ki, Allah ýn elçisini, olur olmaz konularda rahatsýz etmeyin, gerektiðinde evine ziyarete gidin. Peygamberimizin o dönemini hayal ediniz bir an. Kafamýza takýlan her konuyu, sorgusuz ve izinsiz evine gittiðimizi düþünün, Peygamberimizin ve eþinin durumu sizce nasýl olur? Eþleri hizmet etmekten yorgun düþmüþ ve Peygamberimizde onca kalabalýða anlatmaktan ne hallere gelmiþtir kim bilir. Ýþte Allah o günkü toplumu bu konuda uyarýyor. HEM ELÇÝSÝNÝN KONUMU HAKKINDA, HEM DE EÞLERÝ KONUSUNDA. Her niyette insanýn oraya gittiðini düþündüðünüzde, bu uyarýlarýn çok özel bir konuya, özellikle peygamber ve eþleri konusuna dikkat çekmek adýna yapýldýðý anlaþýlmaktadýr. Bu konuda bir örnek verelim ki, ayeti daha iyi anlayabilelim.

Ahzab 32: Ey Peygamber hanýmlarý! SÝZ, KADINLARDAN HERHANGÝ BÝRÝ GÝBÝ DEÐÝLSÝNÝZ. Eðer kötülükten korunursanýz, yabancý erkeklere karþý çekici bir eda ile konuþmayýnýz; sonra kalbinde hastalýk bulunan kimse ümide kapýlýr. Örfe uygun söz söyleyiniz. (Bayraktar Bayraklý meali)

Ayete dikkat ettiyseniz, Allah peygamber eþlerini dikkatle uyarýyor ve siz diðer kadýnlar gibi deðilsiniz diyerek, onlarýn çok özel konumlarýna dikkat çekiyor. Yani ayetteki hitap peygamber eþlerine. Acaba ayette geçen, eþlerinden bir þey istediðinizde, onlardan perde arkasýndan isteyin sözünden ne kast ediliyor olabilir? Eðer Peygamberimizin eþlerinin yüzünü göremezler, bu yasaklanmýþtýr diye anlarsak, peygamberimizin eþlerinin hiç dýþarýya çýkmadýðýný ve onlarýn peçeyle gezdiðini söylemiþ oluruz ki, bu düþünceyi destekleyecek hiçbir örnek yoktur Kur’an da. Çünkü o dönemde yaþayan kadýnlarýn, yüzleri kapalý deðil açýktý. Geleneklerinden ve sýcaktan dolayý giyindikleri dýþ giysileri, yani cilbab larý vardý. Peygamberimizin eþinin, bir zamanlar ticaretle bizzat uðraþtýðýný unutmayalým. Bu ayette geçen hicab kelimesinin, mecazi anlamda kullanýldýðý anlaþýlýyor. Ayette HÝCAB diye geçen bu kelimeye, ayette Muhammed Esed bakýn nasýl bir açýklama yapmýþ ve ne anlama geldiði konusunda bilgi vermiþ. Yorum sizlerin.

“Hicâb terimi, iki þey arasýna giren veya birini diðerinden ayýran, koruyan veya gizleyen nesneyi ifade eder; kullanýldýðý yere göre, HEM SOMUT HEM DE SOYUT ANLAMLARIYLA “BARÝYER”, “ENGEL”, “DUVAR”, “CAM”, “PERDE”, “ÖRTÜ” VB. GÝBÝ KELÝMELERLE KARÞILANABÝLÝR. Hz. Peygamber'in eþlerine ancak bir “perde” yahut “pencere” arkasýndan yaklaþýlmasý emri, Hz. Peygamber'in birçok Sahâbesi'nin yaptýðý gibi, lafzî anlamýyla anlaþýlabileceði kadar “MÜMÝNLERÝN ANNELERÝ”NE GÖSTERÝLMESÝ GEREKEN DERÝN SAYGIYI ÝFADE EDEN MECAZÎ ANLAMIYLA DA YORUMLANABÝLÝR.” (Muhammed Esed)

Þimdide bu konuyu Kur’an dan, baþka bir ayetten anlamaya çalýþalým. Çünkü Allah biz her þeyden nice örnekleri, deðiþik ifadelerle verdik ki anlayasýnýz diyordu. Acaba Ýslam dininde, Allah ýn kanunlarýnda, eþler ile birlikte aileler, dost ve arkadaþlarla birlikte oturup, sohbet edip birlikte yemek yiyemez mi? Gelin bu konuya Kur’an dan delil, kanýt arayalým.

Nur 61: Köre güçlük yoktur; topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. Sizin için de gerek kendi evlerinizden gerekse þu kiþilerin evlerinden yemek yemenizde bir sakýnca yoktur: Babalarýnýzýn evleri yahut annelerinizin evleri yahut erkek kardeþlerinizin evleri yahut kýz kardeþlerinizin evleri yahut amcalarýnýzýn evleri yahut halalarýnýzýn evleri yahut teyzelerinizin evleri yahut anahtarý size teslim edilmiþ olan evler yahut arkadaþlarýnýzýn evleri. HEP BÝRLÝKTE YAHUT AYRI AYRI YEMENÝZDE SÝZÝN ÝÇÝN HÝÇBÝR SAKINCA YOKTUR. Evlere girdiðinizde, Allah katýndan bir esenlik, bir bereketlilik, bir temizlik dileði olarak KENDÝNÝZE ( BÝRBÝRÝNÝZE) DE SELAM VERÝN. Allah size ayetleri iþte böyle ayan-beyan bildiriyor ki, aklýnýzý çalýþtýrabilesiniz. (Yaþar Nuri meali)

Ayeti okuduðunuzda, siz aileler eþleriyle birlikte oturup sohbet edemez, kadýn erkek birlikte yemek yiyemez diye mi anladýnýz, yoksa bu ayette elbette dostlarýmýzla, akrabalarýmýzla birlikte oturabileceðimizi mi anladýnýz? Ayet çok açýk kadýn erkek ayrýmý yapýlmadan, birlikte olabileceðimizi söylüyor. Kur’an ýn hiçbir ayetinde Allah, bu ayetin tam tersi ni yani, kadýn erkek birlikte oturamaz diye bir hüküm zaten vermemiþtir. Bunu söyleyen geleneklerin oluþturduðu FIKIH inancýdýr. Fýkýh da asla din deðildir. Ayetin son kýsmýnda, aslýnda çok önemli bir konuya dikkat çekiyor ve diyor ki, EVLERE GÝRDÝÐÝNÝZDE DOSTLUÐUN, KARDEÞLÝÐÝN VE BEREKETÝN SÝMGESÝ OLARAK BÝR BÝRÝNÝZE SELAM VERÝN, SELAMLAÞIN. Ýslam ýn da özünde bu yatýyor. Birlikte dostça kardeþçe, birbirimize güvenerek birlikte yaþamayý öðrenmek. Asýl amaç bu, ama bizler Allah ýn bizlere aþýlamak istediði bu amacý, hiç anlayamadýðýmýz için, kadýný sosyal toplumdan uzaklaþtýrdýk ve onu günah nedeni saydýk. KENDÝ NEFSÝMÝZÝ ISLAH EDECEÐÝMÝZE, KADINI TOPLUMDAN, YAKINIMIZDAN UZAKLAÞTIRDIK. Yani kolay olaný seçtik ve Allah ýn imtihanýndan kaçtýk. Sonucunu da görüyoruz.

Kur’an selamlaþma konusuna önem verir ve bir birimizle selamlaþmamýzý ister. Selamlaþmak dostluðun, kardeþliðin ilk göstergesidir. Selam verdiðimiz kiþiye þunu söylemiþ oluyoruz, bana güven benden size zarar gelmez. Ben sizin dostunuzum. Bu duygularý taþýyan hiç kimse, karþýsýndaki arkadaþýn karýsýna, kýzýna kötü niyetle bakar mý? Bakýyorsa o dost deðil düþmandýr, derhal yakýnýndan uzaklaþtýrýlmalýdýr. Ýþte bizler bu dünyada, böyle imtihanlardan geçiyoruz.

Allah ýn kurmak istediði adaletli Ýslam düzeninde, kadýn ve erkek ayrýmý yoktur. Herkesin kendi görevleri vardýr ve hiç kimse cinsiyetinden dolayý dýþlanamaz, kötülüðün ana nedeni olarak gösterilemez. KÖTÜLÜK NEFÝSLERÝMÝZDEDÝR. KÝM NEFSÝNÝ TERBÝYE ETMEDÝYSE, O KÝÞÝDEN HER TÜRLÜ KÖTÜLÜK GELÝR, KADIN YA DA ERKEK FARK ETMEZ. Geleneksel Ýslam anlayýþý ne yazýk ki kadýný, adeta þeytanýn elçisi gibi göstermeye çalýþmýþ ve toplumdan uzaklaþtýrýp, izole edilmesi gerektiði kanýsýna varmýþlardýr. Bu düþünce Allah ýn emri deðil, eðitmesi zor geldiði, nefislerin uslanmaz iftiralarýnýn eseridir.

Saygýlarýmla
Haluk GÜMÜÞTABAK


https://www.facebook.com/Kuranadavet1/?ref=aymt_homepage_panel
http://halukgta.blogcu.com/
http://kuranyolu.blogcu.com/
http://hakyolkuran.com/
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder Yazarn web sitesini ziyaret et
nceki mesajlar gster:   

Yeni balk gnder   Bala cevap gnder    Yeþilalan & Baltacýlý Köyleri Forum Forum Ana Sayfa -> Dini Konular Tm zamanlar GMT
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)


 
Gei Yap:  
Bu forumda yeni balklar aamazsnz
Bu forumdaki balklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarnz deitiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarnz silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsnz

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group. Trke eviri: phpBB Trkiye
Tasarm : Mahmut ZDEMR