nceki balk :: Sonraki balk  
Yazar Mesaj
halukgtaKayt: 21 ub 2015
Mesajlar: 87

MesajTarih: Sal Mar 27, 2018 3:49 pm    Mesaj konusu: Meryem Suresi 68....72. Ayetler. Cehennemden Çýkýþ Yok Mudur Alntyla Cevap Gnder

Meryem suresi 68 ….. 72. ayetler acaba bizlere neler anlatýyor, birlikte onu anlamaya çalýþalým. Önce geleneksel Ýslam’ýn bir kýsmýnýn inanýþýný sizlerle paylaþmak istiyorum, tabi önce ayetleri yazalým.

Meryem 68: Rabbi’nin yüceliði hakký için, ONLARI PEÞLERÝNDEN GÝTTÝKLERÝ ÞEYTANLARI ÝLE BÝRLÝKTE BÝR ARAYA GETÝRECEÐÝZ, sonra da dizüstü çöktürerek cehennemin çevresinde toplayacaðýz.

69- Sonra her grubun, rahmeti bol olan Allah'a baþ kaldýran en azýlý elebaþlarýný ayýracaðýz.

70- Sonra biz onlarýn hangilerinin öncelikle cehenneme girmeleri gerektiðini, kuþkusuz, herkesten iyi biliriz.

71- ARANIZDA CEHENNEME UÐRAMAYACAK HÝÇ KÝMSE KALMAYACAKTIR. Bu Rabbinin kesinleþmiþ bir hükmüdür.

72- SONRA SAKINANLARI KURTARARAK ZALÝMLERÝ, DÝZÜSTÜ ÇÖKMÜÞ DURUMDA ORADA BIRAKIRIZ.

Geleneksel Ýslam anlayýþýnýn bir bölümü, ayetlerin sonunda geçen (ARANIZDA CEHENNEME UÐRAMAYACAK HÝÇ KÝMSE KALMAYACAKTIR.) ve sonrada sakýnanlarýn kurtarýlacaðý sözlerinden bakýn ne anladýklarýný söylüyorlar.

(Allahýn kesinleþmiþ hükmü nedir? Oraya Yani cehenneme herkes uðrayacak, ONUN AZAMETÝNÝ DEHÞETÝNE HERKES YAKÝNEN ÞAHÝT OLACAK. Nedendir bu? Bu ayný zamanda Allah ýn müminlere olan rahmetini ve sevgisini göstermesi ve onlara vaadinin hak olmasýnýn göstermesi içindir. Allah onlara söz vermiþti. Benim emirlerime uyar ve bana itaat ederseniz, sizin günahlarýnýzý örteceðim ve cehennem azabýmdan sizi uzak tutacaðým demesi üzerinedir.)

Bu konuda bir baþka düþünceyi, inancýda örnek olarak yazalim;

(Müminler asla azap görmeyeceklerdir. Sadece o sahneyi müþahede edeceklerdir. Önce naklettiðimiz hadislerde de "Ateþ onlara soðuk ve selamet olacaktýr" veya "Onlarýn nurlarý cehennemin alevini söndürecektir" þeklinde bu gerçek vurgulanmýþtý. Bir hadiste þöyle buyurmaktadýr: "ALLAH cennete götüreceði herkesi mutlaka önce cehennem ateþiyle aþina kýlacak (ona gösterecek) ki ALLAH’IN kendine verdiði nimetlerin ve fazl-u ihsanýn kadrini bilsin ve sevinç ve sürürü daha da artsýn. Yine cehenneme götüreceði herkese, önce cennetin nimetlerini gösterecektir ki (nasýl nimet ve lütuflarý kaybettiðini görüp daha çok üzülsün ve yansýn!" (Nur-üs Sekaleyn, c.3, s.354)

Benim çok dikkatimi çeken ve Allah ýn zerre kadar bir suçun, ya da mükâfatýn karþýlýksýz kalmayacaðýný açýklamalarýndan sonra, insanlarý beyaz ya da siyah diye(iman eden ya da etmeyen) ikiye ayýrarak, iþi bu kadar basite alýnmasýný, hiç ama hiç anlayamýyorum. Acaba Yaradan, hangi titizlikte olacaðýný söylüyor ona bakalým boþa konuþmayalým.

Enbiya 47: Biz, kýyamet günü için ADÂLET TERAZÝLERÝ KURARIZ. ARTIK KÝMSEYE, HÝÇBÝR ÞEKÝLDE HAKSIZLIK EDÝLMEZ. YAPILAN ÝÞ, BÝR HARDAL TANESÝ AÐIRLIÐINDA BÝLE OLSA onu getiririz. Hesap gören olarak biz yeteriz.

Allah ne diyor, bizler nelere inanýyoruz. Kendimizi avutmaya devam. Allah hiç kimseye, hiç bir þekilde haksýzlýk edilmez diyor ve Kur'an da, kendinizi temize çýkarmayýn sakýn, kimin takvaca üstün olduðunu yalnýz ben bilirim, ikazlarýný düþünen, hatýrlayan ne yazýk ki yok. Beþeri adaletin bile layýk görmediði adaleti, bizler ne yazýk ki Allah a nispet ediyoruz. Bu konuyu Kur’an dan araþtýrmaya devam edelim.

Ali Ýmran 30: Gün gelecek, her benlik, HAYIRDAN ÝÞLEDÝÐÝNÝ ÖNÜNDE BULACAKTIR. KÖTÜLÜKTEN ÝÞLEDÝÐÝNÝ DE... Ýsteyecektir ki, önüne getirilenle kendisi arasýnda uzun bir mesafe olsun. Allah sizi, kendisinden sakýnmaya çaðýrýr. Allah, kullarýna karþý Rauf’tur, çok þefkatlidir.

Hakka 18: O gün arz olunursunuz; HÝÇBÝR SAKLINIZ-GÝZLÝNÝZ KALMAZ. 19. Öz kitabý saðýndan verilen: "Ýþte kitabým, okuyun!" der. 20. "Kendi hesabýma kavuþacaðýmý sezmiþtim zaten."

Ali imran 30. ayette söz edilen (hayýrdan iþlediðini önünde bulacaklardýr, kötülükten iþlediðini de…) Ayetin devamýnda da gördükleri ile aralarýnda uzak bir mesafe olsun diyecekler diyor, peki neden söyleyecekler bu sözü acaba? Dikkat ediniz bu olay iman eden içinde, etmeyen içinde geçerli. Gördüklerinden utanacaklar diyor.

Hakka 18. ayette de dikkat ederseniz, hiçbir sýrrýn gizli kalmayacaðýný ve bizlere gösterileceðini söylüyor, acaba yalnýz görmekle yetinilecek mi? Yaptýklarýmýzýn zerre kadar hayýr ve þer görülmesi bu ayetlerde yalnýz gözlerimizle film seyretmek anlamýnda mýdýr dersiniz? Ýlahi adalet yaptýklarýmýzýn gözlerimizin önüne serilmesiyle tamamlanacak mý?

Zilzal 7: Artýk, kim BÝR ZERRE MÝKTARI HAYIR ÜRETMÝÞSE ONU GÖRÜR.

Zilza l8: VE KÝM BÝR ZERRE MÝKTARI ÞER ÜRETMÝÞSE ONU GÖRÜR.

Kitabý saðdan verilenlerin sevinci, cennetin vizesini alan günahlarýnýn hafif geldiðini gören insanlarýn sevincidir. Ama dikkat ediniz, cennetin vizesini alan diyorum. Yoksa yaptýklarý onca yanlýþýn, haksýzlýklarýn tümünün bir kalemde silinmesi deðil. Bazý kiþiler, Ýman edenlerin asla cehennem cezasýný geçici olsa dahi çekmeyeceðini söylemiþ ve yaptýklarýnýn cezasýný çekeceðini söylersek, ne anlama gelir diyerek bakýn ne demiþ.

(SAHÝ O HALDE NEREDE KALDI ALLAH IN RAHÝM SÝFATI, AFÜV SIFATI, TEVVAB SIFATI. ÖNCE CEZA SONRA MI AF? ÖNCE CEZASINI VERDÝYSE AFFININ NE ÖNEMÝ KALIR.)

Burada arkadaþýmýz, Rabbim in baðýþlayýcý ve yüceliðine kendi deðer yargýsýyla yaklaþmýþ ve madem sevabýmýz fazla, günahlarýmýzý neden affetmiyor, önce ceza veriyor sonramý affediyor böyle mantýk olmaz, yaklaþýmýyla cevap vermiþ.

Ceza verdiyse, affýn bir önemi kalmaz diye düþünüyor. Acaba yaptýðýmýz tüm yanlýþlarýn hiç karþýlýksýz kalmasý mý adalet, yoksa yapýlan yanlýþlarýn cezasýnýn verilmesi ve daha sonra yaptýðý güzelliklerin karþýlýðý verilmesi mi? Allah ben affediciyim diyorsa, dilediðini affeder ona sözümüz asla olamaz. Bu dünyada bile herkes yaptýðýnýn karþýlýðýný almasý için adaletli bir düzen kurmaya çalýþmýyor muyuz? Kimisi ebedi cezaevinde kalýyor, kimisi cezasýný çektikten sonra özgür hayatýna dönüyor. Þimdide size bir örnek daha vermek istiyorum, bakýn iman edenlere Allah, nasýl bir tavsiyede bulunuyor?

Nisa 31: Eðer yasaklandýðýnýz günahlarýn büyüklerinden uzak kalýrsanýz, DÝÐER KÖTÜLÜKLERÝNÝZÝ ÖRTERÝZ ve sizi nimet ve bereket dolu bir varýþ yerine ulaþtýrýrýz.

ÝSRA–71: Gün olur, insan gruplarýndan her birini kendi önderiyle çaðýrýrýz. O gün kitabý kendisine saðdan verilenler, KÝTAPLARINI OKUYACAKLAR VE BÝR KIL KADAR HAKSIZLIÐA UÐRATILMAYACAKLAR.

Nisa 48: Allah, kendisine ortak koþulmasýný baðýþlamaz, BUNDAN BAÞKASINI DÝLEDÝÐÝNE BAÐIÞLAR. Allah'a ortak koþan da gerçekten büyük bir günah iþlemiþtir.

Nisa 98–99: Kadýnlardan, erkeklerden, yavrulardan hiçbiri beceri gösteremeyen, hiçbir yol bulamayanlarýn durumu farklýdýr. Bunlarýn, ALLAH TARAFINDAN AFFEDÝLMELERÝ UMULUR. Allah affedicidir, günahlarý baðýþlayýcýdýr.

Tevbe 102: Diðer bazýlarý da günahlarýný itiraf ettiler. Bunlar, iyi bir iþle kötü olan diðer bir iþi birbirine karýþtýrdýlar. BELKÝ ALLAH TÖVBELERÝNÝ KABUL EDER. Çünkü Allah Gafur’dur, Rahîm'dir.

Enam 120: Günahýn açýðýný da býrakýn, gizlisini de. GÜNAH KAZANANLAR YAPIP ETTÝKLERÝNÝN KARÞILIÐINI YAKINDA GÖRECEKLERDÝR.

Bu ayetlerden de anlýyoruz ki, Allah kimin günahýný baðýþlar ya da baðýþlamaz bizler onun hesabýný yapamayýz. Allah bir kýl kadar haksýzlýða uðratýlmayacaklar diyorsa, sanýrým her þey çok açýk. Önce bunu iyice kabullenmeliyiz. Kendimizce hesaplar yapýp, iman ettik demekle de cehennem azabýndan kurtulacaðýmýzý zannetmeyelim. Þimdi yazacaðým ayet üzerinde, lütfen dikkatle düþünelim.

Ali Ýmran 24: BUNUN SEBEBÝ ONLARIN, "ATEÞ BÝZE SAYILI BÝRKAÇ GÜN DIÞINDA ASLA DOKUNMAYACAKTIR" DEMELERÝDÝR. Uydurmuþ olduklarý yalanlar, dinlerinde kendilerini aldatmaktadýr.

Kur’an iþte sorduðumuz bütün sorularýmýza, böyle apaçýk cevap veriyor. Ben iman ettim, onun için cehennem azabý çekmeyeceðim, ya da buna benzer ben cehennemi þöyle bir görüp geçeceðim þeklinde, kendi nefsimizce yarattýðýmýz adaletin, nasýlda yalan ve yanlýþ olduðunu söylüyor Yaradan. Detayýný bilmediðimiz konularda lütfen kendi nefsimizin adaletini, Allah ýn adaleti gibi göstermeyelim, yanýlýrýz. Bu bilgilerden sonra, Meryem suresi 71 ve 72. ayetlerde Rabbimiz ne demek istiyor, hiçbir yorum yapmadan, Allah ýn izniyle anlamaya çalýþalým.

71- ARANIZDA CEHENNEME UÐRAMAYACAK HÝÇ KÝMSE KALMAYACAKTIR. Bu Rabbinin kesinleþmiþ bir hükmüdür.

72- SONRA SAKINANLARI KURTARARAK zalimleri, dizüstü çökmüþ durumda orada býrakýrýz.

Meryem suresi 71. ayette Rabbin kesinleþmiþ bir hükmünü açýklýyor bizlere, fakat nedenini açýklamadan ve diyor ki, aranýzda cehenneme uðramayacak hiç kimse yoktur. Önce Meryem 68. ayeti hatýrlayalým, burada Allah þeytanýn peþinden gidenler için bakýn ne diyordu? (sonra da dizüstü çöktürerek cehennemin çevresinde toplayacaðýz.) Hesap görüldükten sonra iman etmeyenleri Rabbimiz, önce cehennemin çevresinde toplayacaðýný özellikle söylüyor. Daha sonrada onlarýn içinden elebaþlarýný ayýrdýðýný açýklýyor. Devamýndaki cümleyi dikkatle anlamaya çalýþalým. (Sonra biz onlarýn hangilerinin öncelikle cehenneme girmeleri gerektiðini, kuþkusuz, herkesten iyi biliriz.)

Bahsedilen gurup iman etmemiþ, Allah a baþ kaldýran bir guruptan bahsediliyor. Onlar içinde Allah bir ayrým yapýyor ve düþünebiliyor musunuz? Hangilerinin öncelikle cehenneme girmeleri gerektiðini, herkes den iyi ALLAH BÝLÝR diyor. Burada dahi bir sýnýflandýrma ayrým var. Peki, bizler nasýl olurda iman ettim diyenler arasýnda hiç ayrým yapýlmayacaðýný, cehenneme sýrf orasýnýn azametini, kötülüðünü görmek için gidileceðini söyleriz?

Allah böyle bir açýklama yapmýþ mý? Asla yapmamýþ, peki bu bilgiyi kimden aldýk da cehennemi uzaktan yalnýz görüp, hemen çýkacaðýz cennete gideceðiz diyoruz? Meryem 68. ayette izah edilirken cehennemin çevresi sözünü kullanýyor. 71. ayette ise (ARANIZDA CEHENNEME UÐRAMAYACAK HÝÇ KÝMSE KALMAYACAKTIR.)diye açýkça belirtiyor. Dikkat ettiyseniz bu hitap, inkar edenlere deðil, tüm iman edenlere yapýlmýþ.

Bazý arkadaþlar buradaki cehennem sözünden, içi deðil daha önceki gibi cehennemin çevresi anlamalýyýz diyorlar. Sormak isterim eðer öyle olsaydý Allah Meryem 68. ayette kullandýðý kelimeyi, 71. ayette de kullanamaz mýydý? Bunu söylemekle yorum yapmýþ oluruz, buda bizleri doðrudan saptýracaktýr. 71. ayetin son kýsmýný hatýrlayalým. Herkesin cehenneme uðramasý sözünün, Allah ýn kesinleþmiþ bir hükmü olduðunu söylüyor.

Allah sizce verdiði bu hüküm de, bizlere cehenneme uðratma nedenini neden açýkça söylememiþ olabilir dersiniz? Doðrusu burada da yorum yapmak, doðru olmasa gerek. Eðer Allah nedenini açýklamamýþsa, bunun da bir hikmeti vardýr, bunu da unutmayalým ve kendimizi temize çýkarmak adýna, Rabbin açýklamadýðý bir konuda yorum yapmayalým. Allah ne diyordu bir ayetinde; Benim katýmda, açýklamadýðým konularda konuþmanýzý HARAM kýlýyorum.

Þimdide 72. ayete bakalým. (Sonra sakýnanlarý kurtararak zalimleri, dizüstü çökmüþ durumda orada býrakýrýz.) Allah ayette anlatmak isteneni çok açýk anlatýyor. Bizlerin bilmesi gereken iman edenlerin eninde sonunda buradan kurtarýlacaðýnýn müjdesini almaktýr. Dikkat ederseniz iman etmeyenler, diz üstü orada kalacaklardýr diyor. Eðer söyledikleri gibi herkesin girdiði yer cehennemin çevresi ise, iman etmeyenlerin býrakýldýðý yerde cehennemin çevresi olarak düþünmeliyiz ki, böyle bir açýklama asla yok.

Ayette de iman edenlerin kurtarýlacaðý söyleniyor. Bir insaný bir yerden kurtarmak demek, kötü olan bir yerden onu almak götürmek demektir, yani kurtarýlmadan önce demek ki bir müddet kalýnmýþ ki kurtarýlma tabirini kullanmýþ Allah. Hapisten çýkan birisini düþünün, geride kalan hükümlülere, ALLAH KURTARSIN derler. Demek ki cehennemden kurtarýlma var, ama orada kalýþý konusunda bir açýklama yok. Aþaðýdaki ayet, bu konuya açýklýk getiriyor ve bakýn ne diyor.

Müminun 103: Ama tartýda hafif çekenlere gelince; iþte, CEHENNEMDE YERLEÞÝP KALMAK ÜZERE kendi kendilerine yazýk edenler de böyleleridir; (Muhammed Esed meali)

Muhammed Esed bu ayeti tercüme ederken, çok dikkatli seçmiþ kelimelerini ve ayeti çok daha güzel yazmýþ. Hesap görüldü ve tüm insanlar cehenneme uðradý, burada herkes yaptýðý yanlýþlarýn karþýlýðýný gördü, ama yaptýklarý ölçüldüðünde, günahlarý aðýr gelenler cehennemde ebedi kaldý, diðerleri elbette cennete geçti anlamý çýkýyor ortaya.

Bu ayetlerde bahsedilen kiþilerin, Allah ýn ayetlerini inkâr eden insanlar olduðunu, onun içinde, aranýzda hiç kimse yoktur ki cehenneme uðramasýn sözünden, inkârcýlardan bahsediyor diye ayetten anlayanlarý görüyoruz. Ama ayetin devamýnda dikkat ederseniz, SAKINANLARI KURATACAÐIZ ÝFADESÝ VAR. Demek ki bu ayette bahsedilen yalnýz inkârcýlar deðil, tüm insanlardan bahsediliyor. Ýnkârcýlar neden cehennemden kurtarýlsýn. Onlar ebedi kalacak olanlar. Buradan da þunu anlýyoruz. Aranýzda cehenneme uðrayacak hiç kimse yoktur hükmü, tüm insanlar için verilmiþ bir hükümdür.

ALLAH KÝMÝ KULUNU, O CEHENNEMÝN AZAMETÝNÝ GÖSTERÝP DÝREK CENNETÝNE ALIR, KÝMÝSÝNÝ DE ÝSTEDÝÐÝ KADAR TUTAR, DAHA SONRA KURTARIR CENNETÝNE ALIR. Bize düþen burada kimin ne kadar kalacaðýnýn hesabýný yapmak deðildir, onu yalnýz RABBÝMÝZ BÝLÝR. Allah bu konuda bir açýklama yapmamýþsa bizlere yorum yapmak yerine, BU AYETTEN HER ÝNSANIN YAPTIÐININ KARÞILIÐINI MUTLAKA ALACAÐINI ANLAMASI GEREKMEKTEDÝR.

Allah ýn affedeceði, baðýþlayacaðý konularýnýn neler olacaðýný Allah bilir. Ama bunlarýn küçük günahlar olacaðýný özellikle söylüyor. Bir insanýn bir insana yaptýðý adaletsizliði, iftirayý neden affetsin, zaten affetmeyeceðini söylüyor. Bu sizce adaletli olur mu? Bakýn aþaðýda ki ayette yetimin malýný yiyen, cehennem ateþi ile cezalandýrýlýr diyor, ama orada ebedi kalýr demiyor. Buna örnek birçok ayet vardýr. Bazý ayetlerde özellikle ebedi cehennemde kalýr diye de belirtiyor.

Nisa 10: Yetimlerin mallarýný haksýz yere yiyenler, ancak karýnlarýnda ateþ yemiþ olurlar. Yakýnda onlar alevli bir ateþe gireceklerdir. (Bayraktar Bayraklý meali)

Büruç 10: Þüphesiz mü’min erkeklerle mü’min kadýnlara iþkence edip, sonra da tövbe etmeyenlere; cehennem azabý ve yangýn azabý vardýr. (Diyanet meali)

Nur 19: Ýnananlar arasýnda hayâsýzlýðýn yayýlmasýný arzu eden kimseler var ya; onlar için dünya ve ahirette elem dolu bir azap vardýr. Allah bilir, siz bilmezsiniz. (Diyanet meali)

Bakara 174: Allah'ýn indirdiði kitabýn bir kýsmýný gizleyenler ve onu az bir deðere deðiþenler, karýnlarýna ateþten baþka bir þey týkmýþ olmazlar; kýyamet günü Allah onlarla konuþmayacak, onlarý temize çýkartmayacaktýr; onlara acýklý bir azap vardýr.(Bayraktar Bayraklý meali)

Bakýn bu ayetlerde, iþlenen suçun cezasý cehennemdir diyor, ama dikkat ederseniz ebedi cehennemde kalýrlar demiyor. Ebedi cehennemde kalýrlar diyen ayetlerden örnek verelim.

Araf 40: Bizim âyetlerimizi yalanlayýp da onlara karþý kibirlenmek isteyenler var ya, iþte onlara gök kapýlarý açýlmayacak ve onlar, deve iðne deliðine girinceye kadar cennete giremeyeceklerdir! Suçlularý iþte böyle cezalandýrýrýz! ( Diyanet vakfý)

Araf 36: Âyetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayý kibirlerine yediremeyenlere gelince, iþte onlar cehennemliklerdir. ONLAR ORADA EBEDÎ KALACAKLARDIR. (Diyanet meali)

Bu ayetlerden de anlýyoruz ki, cehennem suçlular için hazýrlanmýþtýr ve kat kat farklý þekillerde hazýrlanmýþtýr, týpký cennet gibi. Bir kýsmý cehennemde ebedi kalýrlar, bir kýsmý da cezasýný çektikten sonra çýkarlar. Araf 40. ayet bunu çok güzel açýklýyor ve Allah ýn ayetlerini yalanlayanlara, gök kapýsý açýlmayacak ve deve iðne deliðinden geçene kadar cennete giremeyeceklerdir diyor. DEMEK KÝ BUNUN DIÞINDA OLANLAR, CEZASINI ÇEKTÝKTEN SONRA CENNETE GÝRECEKLER ANLAMINDA OLDUÐU ÇOK AÇIKTIR.

Ben Kur’an ýn bütününü ve Rabbin adaletini düþündüðümde, Kur’an ayetlerinden bunlarý anladým. Bunlar benim düþüncelerim ve anladýklarýmdýr yalnýz beni baðlar. Dikkat ederseniz ayetler üzerinde asla yorum yapmak yerine, söylenen sözleri bir bütün olarak anlamaya çalýþtým.

Elbette hatalarým, eksiklerim olacaktýr. Sizlerde Kur’an ý anladýðýnýz dilden bol bol okuyup, ayetler üzerine düþününüz. Dilerim Allah dan, iþlediðimiz günahlarýmýzý baðýþlayan, cehennem azabýndan kýsa sürede kurtulanlar arasýnda oluruz.

Saygýlarýmla
Haluk GÜMÜÞTABAK


https://www.facebook.com/Kuranadavet1/?ref=aymt_homepage_panel

http://halukgta.blogcu.com/

http://kuranyolu.blogcu.com/

http://hakyolkuran.com/
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder Yazarn web sitesini ziyaret et
nceki mesajlar gster:   

Yeni balk gnder   Bala cevap gnder    Yeþilalan & Baltacýlý Köyleri Forum Forum Ana Sayfa -> Dini Konular Tm zamanlar GMT
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)


 
Gei Yap:  
Bu forumda yeni balklar aamazsnz
Bu forumdaki balklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarnz deitiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarnz silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsnz

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group. Trke eviri: phpBB Trkiye
Tasarm : Mahmut ZDEMR