nceki balk :: Sonraki balk  
Yazar Mesaj
ZahideKayt: 09 May 2008
Mesajlar: 165
Konum: Van

MesajTarih: Sal Mar 10, 2009 8:46 pm    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

ÜÇ GÜNDEN FAZLA KÜS DURMAK

Rasulullah (SAV) þöyle buyurdu: “Bir müslümanýn, kardeþine (din kardeþine) üç günden fazla küsmesi helal deðildir. Yani küsme ile kastedilen, bunlarýn birbirleri ile karþýlaþmalarýnda, her birinin diðerinden yüz çevirmesidir. Bu ikisinden hayýrlý olaný, birinci olarak selam veren kimsedir.” (Buhari, Edep 62, Müslim, Birr 25; Davud, Edep 55)

Rasulullah (SAV) þöyle buyurdu. “Küs duran iki kimseden, ilkin hangisi barýþmak için selamda acele ederse o ötekinden önce Cennete gider.

Rasulullah (SAV) þöyle buyurdu: “Bir mü’minin diðer mü’mine üç günden fazla küs durmasý helal olmaz. Üzerinden üç gün geçince, onu görüp selam versin. Eðer öteki verilen selama karþýlýk verirse, barýþmaktan dolayý ikisi de sevap alýr. Selama karþýlýk vermezse günah onda (selamý almayanda) kalmýþtýr.” (Davut, Edep 55)

Rasulullah (SAV) þöyle buyurdu: “kim kardeþine bir yýl küserse, bu týpký kanýný dökmek gibidir(yani onu öldürmek kadar günahtýr)” (Davut, Edep 55)

Rasulullah (SAV) þöyle buyurdu: “Kim üç günden fazla küs kalýr ve küs olarak ölürse cehenneme gider” (Davut, Edep 55) (Çünkü üç gün sonra insanda ilk anda olduðu gibi bir öfke kalmamýþ, saðlam kafa ve soðukkanlýlýkla düþünecek bir sakinliðe tekrar ulaþmýþtýr. Ýþte bu üç günden sonra, devam eden küslüðü o þahýslarýn inadý bir tutumlarý gururlarýndan ve kibirlerinden kaynaklanýyor ise “selam vermiyor”, “özür dilemiyor” barýþmýyor iseler üzerlerinde bulunan birbirleri ili olan komþu hakkýndan ve kul hakkýndan dolayý böyle bir günahla doðrudan Cennete giremezler. Ancak, kendisine veya baþkasýna zarar vermede devam eden bir kimseye karþý, onu bu hareketinden uzaklaþtýrmak gayesiyle, belirli bir tavýr takýnmada bir beis yoktur. Bu soðukluk amacýna ulaþtýracaksa bu mesafeli tavrýnda devam eder. Ama bu küslüðün karþý tarafa bir yararý olmayacak onu düzeltmeyecek ise, onu daha da uzaklaþtýrmamak ve azgýnlýðýnýn artmasýna sebep olmamak için yeterli düzeyde bir iliþkiye girmesi gerekir. Mesela selam vermek ve hal hatýr sormak gibi baðlarý koparmamaya dikkat etmesi gerekir. Mü’minin kendi üzerine düþen, karþý taraf barýþmasa dahi barýþmak için selam vermek onu bu sorumluluktan kurtarýr.

Eðer ki, canýna, dinine ve dünyasýna zarar verecek bir þey olmasýndan ciddi bir þekilde endiþe ediliyorsa onunla konuþulmamasý caiz olur. Örneðin Rasulullah, ceza vermek böylece kendisine çeki düzen vermesini saðlamak maksadýyla, Tebük savaþýna çaðrýldýðý halde sebepsiz olarak katýlmayan Kab b. Mâlik adlý sahabi ile elli gün küs durmuþtur.

Ýþte, kiþi aklý ile düþünüp karar verir, kendisinin gururunu ve öfkesini kinini gidermek için deðil, sadece karþý taraftaki hata yapan mü’min bir kardeþini ýslah maksadýyla ne oranda küsmesi gerekiyor ise o kadar küser. Örneðin, bazen küsmeden sevgi ve samimiyeti kýsa bir süre için kesmek bile yeterlidir. Öyle ise, içerisinde bulunduðu durumu deðerlendirerek Ýyileþtirmek için hangi dozajda kaç tane acý hap vermek gerekiyorsa o kadar verilmelidir.

bizde müslümanlar olarak birbirimize küsüp bu küslüðün kine dönüþmesine izin vermeyelim inþallah
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder
ahmet ustaKayt: 10 Hzr 2008
Mesajlar: 88

MesajTarih: r Mar 11, 2009 7:33 am    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

HELAL OLSUN ABLACIÐIM ÇOK ÖNEMLÝ KONUYA DEÐÝNDÝNÝZ TEÞEKKÜR EDÝYORUM.
Ýslamiyete kümekten Allah a sýðýnýrým.
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder AIM Adresi MSN Messenger
ZahideKayt: 09 May 2008
Mesajlar: 165
Konum: Van

MesajTarih: r Mar 11, 2009 9:05 pm    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

tþk ediyorum inþallah insanlara faydalý olmuþtur birbirimize küsmeyelim küsülürse bile 3 günden fazla sürmesin inþallah
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder
htc gncnKayt: 20 ub 2008
Mesajlar: 351

MesajTarih: Pr Mar 12, 2009 6:26 am    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

çok güzel bir konuya deðindiniz tþk ama þu zamanda bunu yapmak o kadar zorki sen yapsan bile karþýndaki maalasef sana cevap vermiyor ben bunu yaþadým Allah hepimizi gururumuza yenik düþürmekten muhafaza eylesin
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder
nceki mesajlar gster:   

Yeni balk gnder   Bala cevap gnder    Yeþilalan & Baltacýlý Köyleri Forum Forum Ana Sayfa -> Köþe Yazýlarý Tm zamanlar GMT
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)


 
Gei Yap:  
Bu forumda yeni balklar aamazsnz
Bu forumdaki balklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarnz deitiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarnz silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsnz

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group. Trke eviri: phpBB Trkiye
Tasarm : Mahmut ZDEMR