Abdurrahman Þahin Köþe Yazýlarý
Sayfaya git nceki  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Sonraki  


nceki balk :: Sonraki balk  
Yazar Mesaj
sahina61Kayt: 24 Oca 2007
Mesajlar: 1289

MesajTarih: r May 27, 2009 5:27 pm    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

Aile terbiyesi günümüzde çok lazým.Çevre bozuk olunca aile faktörü yavaþ yavaþ bitiyor.Yorumunuz için teþekkür ediyorum...

_________________
HH
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder AIM Adresi MSN Messenger
sahina61Kayt: 24 Oca 2007
Mesajlar: 1289

MesajTarih: Cum Hzr 05, 2009 3:54 pm    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

Bugüne kadar yazdýðým köþeyazýlarý hakkýnda yorumunuz yok mu?
_________________
HH
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder AIM Adresi MSN Messenger
sahina61Kayt: 24 Oca 2007
Mesajlar: 1289

MesajTarih: Pts Hzr 08, 2009 4:47 pm    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

ÇOCUÐUNUZUN NE YAPTIÐINI BÝLÝYOR MUSUNUZ

Karþýmdan gelen çocuk paketten çýkardýðý sigarayý dudaðýna götürdüðü esnada göz göze gelmiþtik. Gözlerimi ayýrmadan bakýyorum. Dikkatli baktýðýmý görünce o da bana bakarak tebessüm gösterdi. Tam geçeceði esnada konuþmayý baþlatmak için sigarayý sen mi içeceksin dedim. O da evet demiþti. Peki kendine yakýþtýrabiliyor musun sigara içmeyi. O da yakýþtýrmýyorum ama alýþtým býrakamýyorum diyince þaþýrmýþtým. Senin yaþýn kaç baþýn kaç ki bunu söyleyebiliyorsun. Sekizinci sýnýftayým diyince, inanamadým.

Sorularýma caný sýkkýn bir þekilde cevap veriyordu. Sen ileride evlendiðin zaman çocuðun sigara içersen ne yaparsýn diyince ne diyeceðini þaþýrdý. Þok olmuþ bir þekilde tebessüm etmiþ, yüzüme bakmadan kendi yoluna devam etmiþti. Ýlginç dedim acaba sigara parasýný nasýl alýyor, baba çikolata alacaðým para verir misin yoksa baba sigara alacaðým para verir misin diye mi?

Sevgili anne ve babalar günümüzde ki gençliðin ne durumda olduðunu görüyoruz. Çocuklarýnýza sahip çýkýn. Para verdiðinizde nereye harcadýðýný sorun. Arkadaþlarý ile temasa geçip ilgilenin. Bu çocuk 8. sýnýfta iken sigara içmeye baþladý ise yaþý ilerledikçe daha kötü alýþkanlýklar edinebilir. Burada temasa geçecek olan anne ve babalardýr.

Bir çocuk sigaraya neden baþlayabilir ki. Babasýndan mý öðrenmiþ yoksa anne baba ilgilenmeden sokaða kayýp arkadaþ çevresinden mi alýþmýþ.

Çocuðunuzu yetiþtirmede ki ilk etap okula baþlayýncaya kadar ki dönemdir. O zamana kadar ne verirseniz alýr. Okula baþladýktan sonra ki dönem çocuðunuzu fazla etkilemeyecektir. Zaten siz zamanýnda gereken birikimi vermiþ, sizin söylediðiniz sözlerin dýþýna çýkmayacaktýr.

Ancak, çocuk eðitimini yeterli derecede güzel verdiðiniz sürece. Yoksa batýnýn etkisindeki sokaklarýn etkisi altýna girme ihtimali yüksek...

Selam ve saygýlarýmlar
_________________
HH


En son sahina61 tarafndan Pts Hzr 08, 2009 4:48 pm tarihinde deitirildi, toplam 1 kere deitirildi
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder AIM Adresi MSN Messenger
ahmet ustaKayt: 10 Hzr 2008
Mesajlar: 88

MesajTarih: Pts Hzr 08, 2009 5:57 pm    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

kardeþ konu güzel bir kaç defa daha yazmaný isterim
saygýlarýmla
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder AIM Adresi MSN Messenger
sahina61Kayt: 24 Oca 2007
Mesajlar: 1289

MesajTarih: r Hzr 10, 2009 4:44 pm    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

Yazýlar devam edecek inþallah.Sizlerin destek ve yorumlarý ile yazýlar süsleniyor.Teþekkür ediyorum sizlere...
_________________
HH
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder AIM Adresi MSN Messenger
SAHMATKayt: 03 May 2008
Mesajlar: 3

MesajTarih: Cum Hzr 12, 2009 10:30 am    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

Yazýlarýnýzý güzel ve ilgi çekici baþarýlarnýzýn devamýný diliyorum...
_________________
SELAM
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder AIM Adresi MSN Messenger
sahina61Kayt: 24 Oca 2007
Mesajlar: 1289

MesajTarih: r Hzr 17, 2009 12:31 pm    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

Yazýlar devam edecek inþallah...
_________________
HH
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder AIM Adresi MSN Messenger
sahina61Kayt: 24 Oca 2007
Mesajlar: 1289

MesajTarih: Sal Hzr 23, 2009 2:09 pm    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

REKLAM MI KALÝTE MÝ ?

Ýki gün ara ara arkadaþ ile bunun tartýþmasýný yaptýk. Bir ürünün adýnýn duyulmasýnda reklam mý yoksa kalite mi önde gelir. Bir sabah kahvaltýdan sonra yarým saat tartýþtýktan sonra sonuca varýyoruz. Ama sonuç ikimizin verdiði karar ile deðil.Karþýmda ki kiþinin tartýþmayý daha uzatmamak için sen haklýsýn demiþti.

Benim savunduðum þey ise öncelikle reklam geliyor. Bir ürünün ortaya çýkmasýnda reklam öncelikli geliyor bana göre. Bunu biraz açacak olursam: Diyelim ki yeni çýkardýðýn sucuðu piyasaya sunuyorsun. En bilindik alýþveriþ merkezinde yeni çýkan sucuðu görüyorsun, alýr mýsýn. Þahsen almam. Ama televizyonlarda, gazetelerde ayný sucuðun reklamýný görsem tadýna bakmak için alýþveriþ merkezine gider, sucuðu alýrým.Ona göre bundan sonra kalitesine karar veririm.

Ýstiklal ve Bellona kanepelerinin nasýl kanepe devi haline geldiði buna somut olarak bir örnek olarak verebiliriz. Ýki kardeþ mobilya satýþý için Ankara sitelere gelirler. Fakat hiçbir alýcý bulamaz. Aniden baþlayan yaðmura karþý kamyonun üstünde ki mobilyalar hep ýslanýr. Böylece tüm sermayesi burada biter. Memleketine döner. Ve ilk iþi ulusal televizyonda reklam vermekti. Etrafýndakiler kararýndan vazgeçirmeye çalýþsalar da baþaramýþlardý. Reklam vermeye baþladýktan sonra talep artar. Neredeyse talebi karþýlayamayacak duruma gelir ve yeni fabrikalar açarak zirve duruma gelir.

Günümüzdeki birçok iþletme reklam sayesinde adýný duyularak, satýþýný artýrmakta. Basit bir örnek verecek olursak siz bir ürün ortaya çýkarýrken reklam verirsiniz ki adýnýz duyulsun. Yoksa ne kadar kaliteli olursa olsun ben senin ürününün deðerini bilemem ki.

Evet, yazýya göre reklam diyorum peki siz ne diyorsunuz piyasaya ilk çýkýþta Reklam mý Kalite mi etkili...
_________________
HH


En son sahina61 tarafndan Sal Hzr 23, 2009 2:10 pm tarihinde deitirildi, toplam 1 kere deitirildi
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder AIM Adresi MSN Messenger
sahina61Kayt: 24 Oca 2007
Mesajlar: 1289

MesajTarih: Pzr Tem 05, 2009 1:14 pm    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

HASTANEDE 2 SAAT

Hastaneyi pek sevmem. Küçükten beri fobim vardýr, hastaneye karþý. Fakat hastaneye gitme gibi zorunluluk oluþunca yapacak bir þey kalmýyor. Sabah sýra alma ile birlikte 2 saate yakýn hastane içerisinde kaldým. Kaldýðým süre zarfýnda etraftaki hastalarý görünce içim baþka bir oluyordu. Normal olan yüz halim yerine acýma hissine kapýldýðýný anlayabiliyordum.

Tekerlikli sandalyedeki yaþlý amcalar, teyzeler kendi hallerine düþmüþ kendilerine yapýlacak saðlýk taramasýný bekliyorlar. Yüz ifadelerinde ise acý duyduklarý anlaþýlýyordu. Böylelerini görünce bakakalýyorum, yüzüne. Geçmiþe giderek o anki yüz hallerini düþünüyorum. Zamanýnda ne kadar mutlu idiler. Bu hallerini düþünemiyorlardý ki o zaman. Gençliðin verdiði heyecanla yaþlýlýðý kim düþünebilir ki. Ama günler, yýllar geçmiþ tekerlekli sandalyeye oturmuþ biraz daha hayatta kalmak için çaba gösteriyordu.

Sandalyede oturarak þunu düþünüyorum, bir insan ölümü nasýl hatýrlayabilir. Cenaze namazý kýlmak, yeterli mi.Bence deðil, namazý kýlarak baþsaðlýðý dileyip geçer gider. Ama hastaneye belli aralýklarla gelip gidilirse ölümün ne kadar sana da yakýn oluðunu anlayýp, dünyevi zevklerden alýkoyulabilirsin. Hastane gibi bir yerden çok ders çýkarýlabileceðine inanýyorum.

Hele hastanenin acil servisinden geçtiðim zaman daha farklý duygulara sahip oluyorsun. Acý çekenler, inleyenlerin sesini duyunca ne kadar da acý çekiyordur þimdi diyorsun. Üzülüyorsun, hasta için elinden gelen bir þey olmayabilir. Fakat bundan bir ders çýkarabilirsin. Hayatýmýzda yaþadýðýmýz þeylerden ders çýkarabiliyorsak ne güzel. Düzeltebileceðimiz bir davranýþýmýz bizi hayatýmýzda örnekli bir insan hale getirir.

Allah hastalarýn yardýmcýsý olsun...
_________________
HH


En son sahina61 tarafndan Pzr Tem 05, 2009 1:56 pm tarihinde deitirildi, toplam 1 kere deitirildi
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder AIM Adresi MSN Messenger
sahina61Kayt: 24 Oca 2007
Mesajlar: 1289

MesajTarih: r Tem 15, 2009 1:46 pm    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

Yazdýðým köþeyazýlarý hakkýnda en ufak bi düþünceniz yok mu?
_________________
HH
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder AIM Adresi MSN Messenger
sahina61Kayt: 24 Oca 2007
Mesajlar: 1289

MesajTarih: Sal Tem 28, 2009 7:22 am    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

SÝGARA YASAÐI

Yaklaþýk 1 haftadan beri kapalý alanlarda sigara içme yasaklandý. Bu durumdan en çok yararlananlar malum sigara içmeyenler oldu. Normal çay ocaklarýna arkadaþlarýyla gittikleri zaman rahatça sohbet edemiyorlardý.Fakat þimdi ise baþta çay ocaklarý olmak üzere kapalý alanlar rahat etmiþ durumda.

Sigara yasaðýnýn olmasýnda rahatsýz olanlar da var. Neye göre itiraz ettiklerini anlayamýyorum. Tamam sen sigara içiyorsun kendini zehirliyorsun, etraftakileri zehirlemeye hakkýn yok ki.Þunu da diyemezsin o bu ortamda bulunmasýn. Peki böyle diyene ben de þunu diyorum sen bu ortamda bulunma,normal olmasý gereken bu ve en azýndan sigara içmeyenler zehirlenmesin.

Geçen yýl çay ocaðýnda Türkiye’nin maçýný seyrediyorduk, arkadaþlarla.Kahve týklým týklým dolu. Ben de öyle birinin yanýna oturdum ki 10 dakika da bir sigara içiyor. Öne gidiyorum olmuyor, arkaya gidiyorum olmuyor. En sonunda sigarayý biraz uzak tutabilir misiniz diyince önce anlamadý herhalde, güldü ne oldu dedi. Ayný soruyu tekrarlayýnca güleç yüzü bu sefere serte bürünmüþtü. Madem rahatsýz oluyorsun niye geldin dedi. Böyle diyince önüme döndüm. Adama bir þey demedim. Desem bu sefer farklý þeyler olacaktý. En iyisi alttan almaktý.

Bilmem dikkat ettiniz mi de sigara yasaðýnýn etkisi bayaðý etkili oldu.Çay ocaklarý farklý ortam içerisinde oldu. Önceden isli olan yerler, yerini temiz bi ortama býraktý. Olmasý gereken ortama 2009 yýlýnda kavuþulmuþtu. Bu durumdan istifade edip, kitap koymak günümüzde en iyi ikinci adým olacaðýna inanýyorum.

Sigara yasaðýnýn konulmasý içenler içinde içmeyenler içinde hayýrlý olsun...
_________________
HH


En son sahina61 tarafndan Sal Tem 28, 2009 7:23 am tarihinde deitirildi, toplam 1 kere deitirildi
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder AIM Adresi MSN Messenger
sahina61Kayt: 24 Oca 2007
Mesajlar: 1289

MesajTarih: Cmt Au 15, 2009 8:00 am    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

KAMU MU ÖZEL MÝ?

Bu kavramý günümüzde birçok kiþi tartýþýyor. Ýlk denilen þu, yahu özel olur mu, devlet varken emin ellerde deniliyor. Bunu diyen daha çok yerinde oturup ticaret yapanlar.Ýkisini de denemek için bir gününüzü ayarlayýn ve arada ki farký göreceksiniz.,

Geçen hafta içinde Milli Eðitim Müdürlüðüne gittim. Bi iþim vardý. Kapýdan içeri girdiðim zaman biraz geniþ odada 4 masa ve baþlarýnda oturan kiþiler vardý. Selam verdim, en köþede oturan adam hiç istifini bozmadan buyur demiþti. Halini görseniz o anda ona demediðinizi býrakmazsýnýz.Hali þöyle; koltukta yayýlmýþ ve bacak bacak üstüne oturmuþ sert mizaçla buyur diyor. Sorunu söyleyince hiç istifini bozmadan daha gelmedi dedi. Ýyi günler diyerek çýkýyorum. Ben orada olsam demediðimi býrakmazdým, diyenler olabilir. Fakat kuruma zarar veririm düþüncesiyle içime saklamýþtým.

Binadan çýkýnca üzülmüþtüm. Devletin çalýþaný nasýl davranýyor. Bu kiþi iþine sadýk biri mi.Maalesef ki üzücü durum.

Mutlaka farklý görüþler olacaktýr. Her söyleve saygýlýyýz. Þunu da belirtmek isterim ki bir þey yaþamdan onun halinden anlaya mý yorsun. Bir yerde sýkýntý varsa onu düzeltmek için müracaat etmek için harekete geçmek gerekir. Bu bizim görevimiz olmasý gerekir.

Özeli düþünürsek, orada çalýþan birinin böyle yapma gibi þansý yok. O zaman daha çok millete hizmet edecektir. Ve bu da daha verimli olacaktýr. Hem millet için hemde kalkýnmakta olan devlet için.

Bu konuda yorumunuz olacak olursa siyasete girmeden tartýþýlabilir. Bilindiði üzere yesilalan.net de siyaset tartýþmasý kural ihlalidir.

Yorumlarýnýzý lütfen eksik etmeyin. Emeðe karþý yorumunuz en büyük hediyedir.Teþekkür ediyorum.Sevgi ve esenle kalýn...
_________________
HH


En son sahina61 tarafndan Cmt Au 15, 2009 8:01 am tarihinde deitirildi, toplam 1 kere deitirildi
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder AIM Adresi MSN Messenger
manegaKayt: 12 Hzr 2006
Mesajlar: 277

MesajTarih: Sal Au 25, 2009 7:56 am    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

özel mi devlet mi kavramý bugünlerede gerçekten baya tartýþýlýr oldu.asýl önemli olan bulunduðun yerde görevini iyi yapabilmek olmalý.yazmýþ olduðunuz kiþinin tavrý tamamen eðitimsizlikten ve kiþilik eksikliðinden kaynaklanýyor....eðitim þart....
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder AIM Adresi
sahina61Kayt: 24 Oca 2007
Mesajlar: 1289

MesajTarih: r Eyl 02, 2009 5:59 am    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

BÝN BÝR TÜRLÜ YÜZLER

Belediye otobüsünde kýsa bir yolculuk yapýyorum.Yolculuk süresince insanlarýn yüzlerine bakýyorum ve yaptýklarý hal ve hareketlere. Baktýkça herkeste farklý bir tepki olduklarýný gözlemliyorum. Kimisi düþünce iken, kimisi aklýna bir þey gelmiþ yüzü gülüyor kimisi saatine bakýyor geç kaldým mý diye.

Otobüstekilere dikkatli bakýnca farklý bir ruh hali alýyor beni. Onun durumuna göre bende o hali tam alamasam da o hali biraz olsun anlabiliyorum. Dýþarýda durumu kötü birini görünce o kadar üzülüyorum ki. Ondan sonra halime þükrediyorum.Allahu Tealanýn bize karþý verdiði her þeye þükür etmememiz gerekir.

Yüzler gün içinde farklý farklý yüz þekilleri almakta. Mutsuz, mutlu, düþünceli, kederli, üzüntülü…Gün içerisinde yaþanan geliþmelere karþýlýk bu yüz halleri alýyor. Sizde toplumda iken insanlarýn yüzlerine bakýn bakalým sizlerde ne gibi hisler uyandýracak.Genelde bir yerde iken insanlarýn yüz hallerine bakarak onlarýn sýkýntýsýný anlamaya çalýþýrým.

Peki kendinize bakýyor musunuz hiç.Gün içinde nasýl davranýyorum diye.Þuna kendinizi inandýrmanýz lazým ki aynada taklidi yaparken normal yaþamda kine hiç mi hiç benzemiyor. Ýnsanýn en güzel hali en doðal hali oluyor zaten. Bu doðal halinde pek çok kez farkýnda olamýyoruz.

Çekilen resimlere bakarken en güzel resimlerin size söylenmeden çekilen resimlerin olduðunun farkýna varabiliyoruz. Aynada öyle.Aynaya baktýðýn an doðal görüntü gidiyor.Yerini yapmacýk yüz haline alýyor...
_________________
HH


En son sahina61 tarafndan r Eyl 02, 2009 6:00 am tarihinde deitirildi, toplam 1 kere deitirildi
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder AIM Adresi MSN Messenger
sahina61Kayt: 24 Oca 2007
Mesajlar: 1289

MesajTarih: Cmt Eyl 19, 2009 12:45 pm    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

BAYRAMA GÝRERKEN

11 Ayýn Sultaný Ramazan ayý bitiyor. 2009 ayý Ramazan bitti, þimdi ise bayram vakti geliyor. Köy dýþýndan güzel köyümüzü sevenler hem bayram hem de akraba ziyaretlerini köyde geçirmeleri niyetlerindeler.

Bayram bahanesiyle köye geliniyor. Tertemiz hava ve yeþilliði hasret kalanlar için iki gün kaldý köy hasretini dindirmeleri için. Bi hevesle geldikleri köyden üzüntü ile ayrýlacaklar belki ama yapacaklarý baþka bir þey yok. Kýsa da olsa tatili güzel bi þekilde geçirdik, inþallah bi daha ki bayrama ayný güzellikleri yaþarýz düþüncesi olmaya baþlayacak.

Maalesef ki iþ hayatý köye gelme konusunu ertelettiriyordu. Bir türlü geçim kaynaðý bir yerden gelmesi gerekiyor. Ve bu da gurbette. Oraya gidilip hayatta bazý þeylerin ilerlemesi için bunu yapmamýz lazým.

Bilmiyorum bayrama köye gelmek istemeyen var mý? Yeni nesilden yetiþen arkadaþlar belki de bayramýný yetiþtirdiði yerde geçirmek isterler. Büyüklerimiz ise tam tersi memleket özlemi ile yanýp tutuþurlar ve bayramlarý ara tatilleri beklerler.

Köy hasreti bayramýn gelmesi ile bitiyor. Kýsa da olsa bayramý köyde geçirecekler olana þimdiden hoþ geldin diyorum. Bayram tatilinde sevenlerle güzel vakit ve birlikte olmanýz dileðiyle.

Bayramýnýz þimdiden Tebrik ediyorum...
_________________
HH


En son sahina61 tarafndan Cmt Eyl 19, 2009 12:46 pm tarihinde deitirildi, toplam 1 kere deitirildi
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder AIM Adresi MSN Messenger
nceki mesajlar gster:   

Yeni balk gnder   Bala cevap gnder    Yeþilalan & Baltacýlý Köyleri Forum Forum Ana Sayfa -> Köþe Yazýlarý Tm zamanlar GMT
Sayfaya git nceki  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Sonraki
7. sayfa (Toplam 8 sayfa)


 
Gei Yap:  
Bu forumda yeni balklar aamazsnz
Bu forumdaki balklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarnz deitiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarnz silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsnz

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group. Trke eviri: phpBB Trkiye
Tasarm : Mahmut ZDEMR