Abdurrahman Þahin Köþe Yazýlarý
Sayfaya git nceki  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Sonraki  


nceki balk :: Sonraki balk  
Yazar Mesaj
kardelenKayt: 29 Hzr 2007
Mesajlar: 175

MesajTarih: r Nis 08, 2009 2:43 pm    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

Evet kitap okumak güzeldir ama neyazýkki toplum olarak kitap okuma alýþkanlýðýmýz hiç denecek kadar az herkese tavsiye eerim.
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder
sahina61Kayt: 24 Oca 2007
Mesajlar: 1289

MesajTarih: Cmt Nis 11, 2009 10:52 am    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

Kitap okuma olarak herkes üstüne düþen görevi yapsa eminim ki bu oran artacaktýr...
_________________
HH
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder AIM Adresi MSN Messenger
htc gncnKayt: 20 ub 2008
Mesajlar: 351

MesajTarih: Sal Nis 14, 2009 8:22 pm    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

ben kitap okumayý çok seven biriyim her akþam okuduðum ve bunu çocuklarýmýn yanýnda yaptýðým halde onlara kitap okutamýyorum ha diyeceksinizki onlarada verin ellerine veriyorum okuyup anlatacaksýnýz diyorum ya uyku moduna geçiyorlar yada aval aval öylece bakýyolar her yolu deniyorum ama yok yok çok üzülüyorum eðer çok etkili yöntemleriniz varsa önerilerinizi bekliyorum tþk
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder
manegaKayt: 12 Hzr 2006
Mesajlar: 277

MesajTarih: Sal Nis 14, 2009 9:00 pm    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

kitap okumak içten gelen biþiydir...elbette örnek olmkta fayda var...onlarýn yanýdan okumaya devam edin bence...onlarýnda gönüllerindeki ateþi uyandýrmak lazým...
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder AIM Adresi
sahina61Kayt: 24 Oca 2007
Mesajlar: 1289

MesajTarih: r Nis 15, 2009 6:22 pm    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

Benim de þöyle bi önerim olacak htc gncn. Sizin verdiðiniz kitabý bitirmeleri sonucunda hediye ile ödüllendirmelerini söyleyebilirsiniz...
_________________
HH
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder AIM Adresi MSN Messenger
sahina61Kayt: 24 Oca 2007
Mesajlar: 1289

MesajTarih: Pr Nis 23, 2009 11:49 am    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

Empati yapýyor musunuz köþe yazýsý cumartesi günü sizlerle...
_________________
HH
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder AIM Adresi MSN Messenger
sahina61Kayt: 24 Oca 2007
Mesajlar: 1289

MesajTarih: Cmt Nis 25, 2009 10:39 am    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

EMPATÝ YAPIYOR MU SUNUZ ?

Ýnsanoðlu yaþadýðýn da çok az kere kendini haksýz olarak görür. Genelde kavram þudur ben haklýyým, hata yapmam karþýmda ki hatalýdýr diye düþünür. Bu yüzden dostumuzu üzdüðümüz anlar olmuþtur. Zamanla olayýn seyri kendinde de suçluluk payý olup arkadaþýný gereksiz yere üzdüðünü düþünür.

Evde kaldýðým üniversite sýnavýna hazýrlanan arkadaþlar arasýnda sorun olmuþtu. Ýki öðrencinin puaný 250 nin üstünde idi. Diðer öðrenci ise daha 200 e vuramamýþtý. Puanýný sorduklarýnda cevap vermekte eziklik hissederek cevap veriyordu. Saf niyetli de olduðu için ev içinde genelde eziliyordu. Dört aydan beri sabreden öðrenci kýsa bir süre önce patlamýþtý. Kendisine yapýlan sözlü lafa karþý arkadaþlar gülmüþ ve öfkeden diðer öðrencinin üzerine yürümüþtü.

Maalesef ki üzücü bir durum. Kendimi o kiþinin yerine koyuyorum ben de olsam sabrýmýn taþtýðýný belirtirdim bir türlü. 2 ay kaldý ÖSS ye stres var ama bir kiþinin üstüne bu kadar fazla gidilmez. Ve bunun yanýnda da bazý hakaretler olunca iþ çýðýrýndan çýkmýþtý. Durumu analiz ederek ortak bir karar vermeye çalýþýyorum. Karar verdiðimde söz atýfýn da bulunan kiþiye haksýz olduðu yerleri gösteriyorum fakat öðrenci hala daha haklý olduðunu söylüyordu. Kendisini bir köþeye çekip ne yaptýðýný yargýlamasý lazým. Ne yaptým, neden böyle oldu diye.

Yaptýðýmýz veya üzdüðümüz kiþiyi onun yerine de koymak gerekiyor. Ýnsanoðlu kendi tarafýndan her zaman haklý olduðunu gösterir. Fakat karþýda ki kiþinin yerine de koyunca biraz da olsa haksýz olduðu taraflarý görebilir. Karþýmýzda ki kiþiyi üzmemek için konuyu tartýþýrken iki yönlü düþünmek gerekir.

Bizim temel prensibimiz kiþi kaybetmek deðil, kazanmak olmasý gerekir.
Allaha emanet olun...
_________________
HH


En son sahina61 tarafndan Cmt Nis 25, 2009 10:49 am tarihinde deitirildi, toplam 1 kere deitirildi
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder AIM Adresi MSN Messenger
ahmet ustaKayt: 10 Hzr 2008
Mesajlar: 88

MesajTarih: Pts Nis 27, 2009 8:01 pm    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

güzel bir konuya deðindin teþekkür
k. yazýlarýna devam kardeþ..
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder AIM Adresi MSN Messenger
sahina61Kayt: 24 Oca 2007
Mesajlar: 1289

MesajTarih: Cum May 01, 2009 8:09 am    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

Sizlerin desteði yorumlarý ilginizi gösteriyor teþekkür ediyorum...
_________________
HH
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder AIM Adresi MSN Messenger
SAHINKayt: 08 Arl 2007
Mesajlar: 7

MesajTarih: Pzr May 03, 2009 6:14 pm    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

Günlük yaþamda empati yapmamýz gerekiyor. Empati yapmadýðýmýz zaman karþýmýzdaki kiþinin durumunu anlayamayarak onu üzerek suçlayabiliriz...
_________________
h.a.
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder AIM Adresi MSN Messenger
sahina61Kayt: 24 Oca 2007
Mesajlar: 1289

MesajTarih: Sal May 05, 2009 1:10 pm    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

Haftasonu Malatyada liseden arkadaþlarým ile buluþtuk.Bizi orada buluþturan samimiyet ve dosluk idi.Sabah erkenden kahvaltýyý yapmýþ.Saat 8 de bilgisayarý açarak yazýmý yazdým.O yazý yakýnda sizlerle..
_________________
HH
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder AIM Adresi MSN Messenger
sahina61Kayt: 24 Oca 2007
Mesajlar: 1289

MesajTarih: Sal May 12, 2009 8:02 am    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

ÝLERLEYEN DOSTLUKTAKÝ BULUÞMA

Ýlk dönem benim okuduðum yer, Elbistana gelmiþlerdi arkadaþlarým. Þimdi ise ayný dostlarým ile Malatyada ki arkdaþýmýn yanýnda buluþtuk. Taa liseden beri arkadaþýz, aradan yýllar geçmesine raðmen dostluðumuz devam etmekte. Arkdaþlarýma þunu soruyorum liseden beri kaç arkadaþýnýz oldu. Yüze yakýndýr veya daha fazla. Peki kaç tane dostunuz oldu. Ýþte buradakiler. Aradan lise geçmiþ üniversitede belli bir yýl okuduk. Dost sayýsý iki. Ne kadar, garip dimi…

Çok kiþi tanýdým, arkadaþlýk bitmesin diye birbirimizin telefon numaralarýný aldýk. Ya birbirimizi aramadýk ya da birkaç defa aradýktan sonra eyvallah dendi. Sonra telefon rehberinde boþ boþ duruyor. Þunu düþünmek lazým bizim Malatya ya getiren ne ? Biri iki saatlik yoldan gelmiþ, biri de on saatlik yoldan gelmiþ iki gün için. Evet, bizleri burada buluþturan þey Dostluk idi. Bu dostluk o kadar güzel bir þey ki en kötü anýnýzda bile yanýnýzda olabiliyor.

7 ay sonra üçümüz bir yerde buluþmuþtuk. Memleketten uzakta böyle dostlarýn buluþmasý, son derece güzel bi duygu idi. Bizleri burada buluþturmanýn en büyük sebebi de haftada en az iki kez görüþmemiz. Birbirimiz arayýp hal hatýr sormamýz. Sonuç olarak telefon iritibatýndan sonra bazý duygularýn pekiþmesi ile memleketten uzakta bi bahane bulmadan buluþuyoruz.

Ben þunu da anlamýyorum. Arkadaþlardan birini aradýðýnda neden aramýyorsun dediðinde vaktim olmuyor diyince, nasýl bi bahane olduðunu siz düþünün. Böyle bi bahane ne arkadaþlýðý geliþtirir
Ne de dostluðu. Zaten arkadaþlýðý geliþtiremeyen, dostluðu hiç geliþtiremez. Demek ki böyle yapanlarýn ne arkadaþlýða ihtiyacý var ne de dostluða. Halbuki kötü günümüzde bizimle olan, bizi düþünen dostumuzdur.

Sen arkadaþlýk olmayý beklersen geç kalabilirsin. Hayatýnda ne ekersen onu biçersin. Sen nasýl davranýrsan karþýlýðýný da öyle alýrsýn. Eðer arkdaþlýk kurmayý karþýnda ki kiþiden beklersen çok beklersin. Seni arkdaþ olarak seçen sana bakarak, hal ve hareketlerine bakarak arkadaþ olarak seçer.

Bakalým bi daha ki DOSTLUK buluþmasý nerde olacak
_________________
HH


En son sahina61 tarafndan Sal May 12, 2009 8:09 am tarihinde deitirildi, toplam 1 kere deitirildi
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder AIM Adresi MSN Messenger
sahina61Kayt: 24 Oca 2007
Mesajlar: 1289

MesajTarih: Pr May 21, 2009 6:23 pm    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

Yakýnda köþe yazýlarým ile ilgili anket yapmayý düþünüyorum.Sizden istirhamým bu ankete ilgi göstermeniz. Þimdiden teþekkür ediyorum...

_________________
HH
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder AIM Adresi MSN Messenger
sahina61Kayt: 24 Oca 2007
Mesajlar: 1289

MesajTarih: Pzr May 24, 2009 10:44 am    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

18 Aðustos 2008 tarihinde bir hevesle yazmaya baþladým. Aradan 9 ay geçti ve 19 baþlýkla sizlerle beraber oldum. Aradan bu kadar zaman geçtikten sonra sizler hangi yazýyý daha çok beðendiðinizi isteyeceðim.Yapacaðýnýz yorumlara karþý þimdiden teþekkür ediyorum.

Emeði karþýlýksýz býrakmak, emeði gösteren kiþiye en güzel bi hediye olacaktýr...

1)BAÞLARKEN
2)GENÇLÝK
3)TOPLUMDAKÝ AÝLE
4)HASRET
5)MÜBAREK RAMAZAN AYI
6)MEMLEKET ÖZLEMÝ
7)RAMAZAN BAYRAMI
CoolDÝLÝMÝZÝN YABANCILAÞMASI
9)GELENEK VE GÖRENEKLERÝMÝZ
10)MEMLEKETTEN MÝSAFÝRLERÝM
11) ÞÜKRETMEK
12)- 3
13) BAÞARILI TOPLUM
14) AÝLE TERBÝYESÝ
15)ANLAMLI BAKIÞ
16)18 MART 1915
17) KÝTABA VERÝLEN DEÐER
1Cool EMPATÝ YAPIYOR MUSUNUZ
19) ÝLERLEYEN DOSTLUKTAKÝ BULUÞMA
_________________
HH


En son sahina61 tarafndan Pzr May 24, 2009 10:59 am tarihinde deitirildi, toplam 1 kere deitirildi
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder AIM Adresi MSN Messenger
ahmet ustaKayt: 10 Hzr 2008
Mesajlar: 88

MesajTarih: Sal May 26, 2009 10:45 am    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

ben sadece 6 tanasini okudum.En beðendiðim köþe yazýsý
aile terbiyesi konulu yazý idi.Çünkü aile terbiyesine önem veren aile de yetiþtiðim için ben de önem veririm.
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder AIM Adresi MSN Messenger
nceki mesajlar gster:   

Yeni balk gnder   Bala cevap gnder    Yeþilalan & Baltacýlý Köyleri Forum Forum Ana Sayfa -> Köþe Yazýlarý Tm zamanlar GMT
Sayfaya git nceki  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Sonraki
6. sayfa (Toplam 8 sayfa)


 
Gei Yap:  
Bu forumda yeni balklar aamazsnz
Bu forumdaki balklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarnz deitiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarnz silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsnz

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group. Trke eviri: phpBB Trkiye
Tasarm : Mahmut ZDEMR