nceki balk :: Sonraki balk  
Yazar Mesaj
beyzadeKayt: 16 Hzr 2011
Mesajlar: 2

MesajTarih: Pr Hzr 16, 2011 4:33 pm    Mesaj konusu: Çaykara'nýn Folklörü Alntyla Cevap Gnder

Çaykara'nýn yeni nesline, mazisine ait olan folklörik unsurlarýný ve deðerlerini derleyip toplayarak sunmak lazýmdýr. Geçmiþine ait deðerleri bilmeyen ve kendlerini tam olarak tanýmayan insanlar, çaðýmýzýn propokanda, þatafat ve yaldýzlarýna kurban olurlar. Böyle bir nesilden güçlü þahsiyetli insanlar yetiþmez. O halde bize düþen görev öncelikle bölgemizin folklörik unsurlarýný ve deðerlerini araþtýrýp yazýlý ve kayýtlý kaynaklar haline getirmek lazýmdýr. Bunlarý çaðýmýzýn bilgi ve teknolojik imkanlarý ile birleþtirerek yeni hayata armaðan etmelidir. Very Happy
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder
beyzadeKayt: 16 Hzr 2011
Mesajlar: 2

MesajTarih: Pr Hzr 16, 2011 4:35 pm    Mesaj konusu: Alntyla Cevap Gnder

cevap bekliyorum Very Happy
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder
kemalCUMANKayt: 26 Arl 2006
Mesajlar: 63

MesajTarih: Pts Hzr 20, 2011 9:56 pm    Mesaj konusu: Geçmiþle gelecek arasýnda köprü olmak Alntyla Cevap Gnder

Öncelikle sitemizin forum köþesinde Çaykara'nýn folkloru baþlýðý altýnda düþüncelerini bizimle paylaþan deðerli hocamýza teþekkür ederiz. www.yesilalan.net olarak kuruluþ amacýmýzýn en önemli hedeflerinden birisi olan yeni neslimize geçmiþe ait deðerlerini, kültürünü en iyi bir þekilde sunmak geçmiþle geleceði bütünleþtirmektir.
Yöremizden çýkan ilim yapmýþ bütün deðerlerimizin birikimlerinden faydalanýlarak gençlerimize bir þeyler kazandýrmak için yola çýktýk. Bunu yaparken her araþtýrmanýn ve bilginin kayýt altýnda tutulmasý, týklanarak o bilgilere eriþimin saðlanmasý hedeflenmiþtir.
Bunun için sitemiz; Tüm hemþerilerimizin bilgi ve birikimlerini burada yayýnlamaya ve kayýt altýna almayý birinci derecede görev olarak kabul etmiþtir.
Her fýrsatta dile getirdiðimiz bu hassasiyeti devam ettirmek kararlýlýðýndayýz. Özellikle burada deðerli bilim adamlarýmýza ve kendi alanýnda kendini yetiþtirmiþ tüm hemþerilerimizden her türlü araþtýrma, makale ve tarihi bilgi ve dokümantasyonlarýný sitemize göndermelerini, kayýt altýna alacaðýmýz bu bilgilere herkesin yararlanacaðý bir bilgi bankasýna dönüþtürmek için www.yesilalan.net yönetimi olarak herkesi göreve çaðýrýyoruz.
Bizi bu konuda aydýnlatan deðerli hocamýza teþekkürlerimizi sunuyor, kendi bilgi ve birikimlerini bizimle paylaþacaðýna inanýyoruz.
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder AIM Adresi MSN Messenger
alikemalKayt: 05 May 2006
Mesajlar: 37

MesajTarih: Pr Hzr 30, 2011 7:21 pm    Mesaj konusu: ÇAYKARA'NIN FOLKLORU Alntyla Cevap Gnder

Çaykara ile ilgi Çaykaranýn folkloru ve folklorik yapýsý hakkýnda elimizde mevcut eserler bulunmaktadýr. Bu eserler Ýlçemizin geneline hitap etmektedir.

Kültürümüz Adý Altýnda:
KÖYLERÝMÝZÝN ESKÝ VE YENÝ ÝSÝMLERÝ
MAHALLÝ (YERELl) TÜRKÜLER NELERDÝR?
ATMA TÜRKÜLER (ATIÞMALAR)
TAKMA TÜRKÜLER
UZUN TÜRKÜLER
MANÝLER
DESTANLAR
ÞEHÝTLER DESTANI (REMZÝ ABBASOÐLU)
1929 SEL FELAKETÝ DESTANI (TERZÝ AHMET EFENDÝ)
1929 SEL FELAKETÝ DESTANI (MAHMUT KEMAL POYRAZ)
EVLER VE MÝMARÝLERÝ
KIYAFETLER (ESKÝ VE YENÝ KADIN ERKEK GÝYÝM TARZI)
HORON
HORON ÇEÞÝTLERÝ
ÇAYKARA'NIN FOLKLORÝK YAPISININ ÖÐELERÝ
YÖRESEL DEYÝMLER
ÝNANÇLARIMIZ
Ev Eþyalarý
ÞÝVESÝ
HALK HEKÝMLÝÐÝ (KOCA KARI ÝLAÇLARI)
YÖRESEL ÇALGILAR
ESKÝ TAKVÝM
YAYLACILIK
YEMEKLERÝMÝZ

GELENEKLERÝMÝZ BAÞLIÐI ALTINDA
Çaykara’nýn gelenekleri þunlardýr:
1-Düðünler-evlenmeler
2-Ýmeceler (ýrgatlar)
3-Barakathlar
4-Ocak baþý sohbetleri
5-Dini bayramlar
6-Ýcazet merasimleri
7-Misafir karþýlama
8-Mevlit törenleri
9-Diðer adetler

Gibi pek çok Çaykara’nýn kültürü kayýt altýna alýnmýþtýr.
Rahmetli Altay Yiðit'le baþlayan bu çalýþmalar “ÇAYKARANIN MANEVÝ VE KÜLTÜREL DEÐERLERÝ SEMPOZYUMU-1” ve “GEÇMÝÞTEN GELECE ÇAYKARA VE DERNEKPAZARI” adlý eserlerle devam etmiþtir. Bu eserlerle Ýlçemizin ekonomik, folklorik, siyasi, eðitim ve kültür alanlarýnda kaynak teþkil edecek nitelikte olup alanlarýnda ciddi eserler olarak deðerlendirilmektedir.
Bu eserlerde ayrýca pek çok önemli konuda iþlenmiþ bulunmaktadýr.

Bunlardan istifade edilebilir. Bu eserler ciddi eserler ve kaynak niteliði taþýmasýna raðmen kayýt altýna alýnacak yinede çok farklý DEÐERLERÝMÝZ bulunmaktadýr. Bunlar üzerinde çalýþma yapmak gerekir düþüncesindeyim.
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder Yazarn web sitesini ziyaret et AIM Adresi
nceki mesajlar gster:   

Yeni balk gnder   Bala cevap gnder    Yeþilalan & Baltacýlý Köyleri Forum Forum Ana Sayfa -> Serbest Kürsü Tm zamanlar GMT
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)


 
Gei Yap:  
Bu forumda yeni balklar aamazsnz
Bu forumdaki balklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarnz deitiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarnz silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsnz

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group. Trke eviri: phpBB Trkiye
Tasarm : Mahmut ZDEMR