nceki balk :: Sonraki balk  
Yazar Mesaj
yakup_basturkKayt: 11 ub 2011
Mesajlar: 2

MesajTarih: Cum Mar 04, 2011 6:16 pm    Mesaj konusu: HALKLARIN GÜCÜ Alntyla Cevap Gnder

HALKLARIN GÜCÜ
Evren ve Dünyada deðiþemeyen tek þey sürekli deðiþimdir. Evren sürekli bir hareket ve deðiþim içindedir.
Deðiþim fiziksel olduðu kadar soysaldýr da. Son yýllarda hýzla geliþen iletiþim teknolojisi, halkýn sahip olduðu fakat örgütsüz olan gücün hýzla organize olmasýný saðladý.
Eskiden ülke yönetiminden memnun olmayan kiþilerin sayýlarý çok yüksek bile olsa, bunlar birbirlerinden habersiz, otoriteye baþ eðerek yaþamaya devam ediyorlardý. Sosyal iletiþim siteleri insanlar arasýnda çok hýzlý ve nerdeyse ücretsiz bir iletiþim ve fikir alýþveriþi saðlamaktadýr.
Bu sitelerin ne kadar etkili olduklarý yalnýz Mýsýr ve Libya’da yapabildikleri halk hareketleri deðil, birkaç yýl içinde deðerlerinin inanýlmaz boyutlara ulaþmasýndan anlaþýlmaktadýr.
Örneðin Facebookun piyasa deðeri Dünyadaki uçaklarýn büyük çoðunluðunu üreten Boeing firmasýnýn deðerini aþmýþtýr. Yani teknoloji sosyal olaylarý çok hýzlý bir þekilde etkilemektedir.
Fikirler çok hýzlý yayýlmakta, efsaneler ve kendileri ülkeleriyle özdeþleþmiþ diktatörler bir bir devrilmektedir. Bu halkýn yükselen gücüdür. Bu güç, daha iyi bir yaþam için mücadele etmektedir.
Sosyal olaylar toplumsal uyanýþý hýzlandýrmaktadýr. Bunun en güzel örneði Fransýz Ýhtilalýndan sonra Dünyanýn çok hýzlý deðiþmesidir.
Ýnsanlar özgür düþünmeye baþladýðýnda, yasaklar olmadýðýnda daha önce düþünülemez sanýlan, akla hayale gelmeyen yepyeni sosyal, ekonomik ve bilimsel geliþmeler olmaktadýr.
Bu günlerde Kuzey Afrika’daki halk hareketlerinin ardýndan eðer gerçek bir demokrasi ve liberal bir ekonomiler kurulabilirse ülkelerin kalkýnmasý çok hýzlanacaktýr. Bunun en güzel örneði Kuzey ve Güney Kore karþýlaþtýrmasýdýr. Bir baþka örnek ise Tayvan dýr.
Kýta Çini 20 yýl öncesine kadar çok yoksul bir ülkeyken ayný Çin halkýnýn kurduðu ada devleti Tayvan Liberal ekonomi sayesinde Avrupa düzeyinde bir geliþmiþliðe sahipti. Liberal ekonomi 1980 ler den itibaren bütün Dünyaya çok hýzlý þekilde yayýldý. Sosyalist ve Komünist ekonomiler üretkenlikte Liberal ekonomilerle yarýþamadý.
Liberal Ekonomi, insanlarý ve ülkeleri serbest bir yarýþa sokmaktadýr oysa Sosyalist sistemde yarýþ deðil, gönüllü üretim ve eþitlik esastýr. Bir baþka deyiþle Liberal ekonomi gücünü doðal insan davranýþýndan, Sosyalist Ekonomi ise ideallerden almaktadýr.
Ýnsanlýk zorlanmadan idealleri uygulayacak seviyeye henüz ulaþmamýþtýr. Tahminime göre gelecek yüzyýllarda iþçi sýnýfýnýn olmadýðý, üretimin tamamen robotlarla yapýldýðý bir dönem yaþanacaktýr. Eminim ki, o dönemin ekonomileri þimdi bizim yaþadýðýmýz ekonomilerden farklý olacaktýr. Belki o zaman sosyalsizim tekrar doðacaktýr.
Dünya 21. Yüzyýlýn eþiðinde hýzla deðiþirken Türkiye ne durumdadýr? Türkiye 1920’ler de Cumhuriyete, 1950’ler de çok partili rejime ve 2000’ li yýllarda halkýn sözü geçen bir demokrasiye doðru yoluna devam etmektedir.
Saðlam bir demokrasi her konunun sansürsüz ve baskýsýz bir ortamda barýþçý þartlar içinde tartýþýlmasýndan geçer. Herkes tolerans içinde davranýrsa ülke kazanýr, biz kazanýrýz.
Yalnýz tek taraflý konuþmak deðil, dinlemeyi de öðrenmeliyiz. Ýstekler haklý veya haksýz olabilir fakat herkes görüþlerini özgürce ifade edebilmelidir. Ben eminim ki Türkiye 2023 e, Cumhuriyetin 100. Yýlýna Demokrasisini Avrupa standardýna çýkararak varacaktýr. Yakup BAÞTÜRK

_________________
Ya Göründüðun gibi ol yada olduðu gibi görün
Baa dn
Kullancnn profilini grntle zel mesaj gnder E-posta gnder Yazarn web sitesini ziyaret et
nceki mesajlar gster:   

Yeni balk gnder   Bala cevap gnder    Yeþilalan & Baltacýlý Köyleri Forum Forum Ana Sayfa -> Köþe Yazýlarý Tm zamanlar GMT
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)


 
Gei Yap:  
Bu forumda yeni balklar aamazsnz
Bu forumdaki balklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarnz deitiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarnz silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsnz

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group. Trke eviri: phpBB Trkiye
Tasarm : Mahmut ZDEMR